Afbeelding Utrecht Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Afbeelding bakker Charlotte (Lotty) J.C. Broer

(’s-Gravenhage 1959) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was enkele jaren aan die universiteit verbonden en promoveerde in 2000 op het proefschrift ►Uniek in de stad over de vroegste geschiedenis van de kloostergemeenschap van ►de Hohorst bij Amersfoort  en de Sint-Paulusabdij te Utrecht. Tevoren publiceerde ze al artikelen over onder meer de vrouw in de Middeleeuwen en ► de ontginningsgeschiedenis van Eemland. Regelmatig houdt ze ► lezingen over deze en andere onderwerpen. Ze is verbonden geweest aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV) in Utrecht, waar ze tal van artikelen schreef voor onder meer de daar uitgegeven tijdschriften Traditie en Alledaagse Dingen. In 2001 publiceerde zij een verhandeling over de onaannemelijkheid van ► het zogenaamde Utrechtse kerkenkruis. In 2011 verscheen, min of meer als vervolg op haar dissertatie, ► Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het Oostbroek bij Utrecht.

Samen met ► Martin de Bruijn heeft zij gepubliceerd over ► de eerste kerken in Utrecht, over de geschiedschrijving van het Romeinse Utrecht, over ► de rechtsmacht en rechtspraak van de Sint-Paulusabdij in Utrecht, en – in het jaar 2000, in opdracht van het NCV – over het leven rond het jaar 1000, waaraan ook een ► tentoonstelling werd gewijd. In 2002 verscheen van hun hand, ter gelegenheid van de herdenking van de Guldensporenslag van 1302, de eveneens door het NCV uitgebrachte publicatie Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden. In 2005 brachten ze in eigen beheer de gezamenlijke publicatie ► Bonifatius en de kerk van Nederland uit. Van recente datum is een reeks van artikelen over de voorgeschiedenis van de Utrechtse dom in het blad van de Vrienden van de Domkerk, de publicatie ► Rondom het Utrechts stadsrecht en recentelijk ► De eerste kerken op het Utrechtse Domplein. De publicaties die zij met Martin de Bruijn schreef zijn te vinden onder de ► Coproducties.

Hieronder vindt u koppelingen naar de publicaties en webpagina's van Charlotte Broer. Het aantal zal worden uitgebreid.

Omslag Uitzicht op Oudwijk

Omslag Eerste kerken

Omslag Rondom het Utrechts stadsrecht

Monniken in het moeras

Utrechts oudste kloosters

Bonifatius en de kerk van Nederland

Uniek in de stad

Publicaties

Verschillende van onderstaande publicaties en webpagina’s zijn ook gepubliceerd op de website van wetenschappelijke bijdragen Academia.edu.

–  Uitzicht op Oudwijk. Bisschoppen, burggraven en het circa 1135 gestichte wereldlijk vrouwenstift in Oudwijk bij Utrecht in de twaalfde en vroege dertiende eeuw (Utrecht 2021)
–  met M.W.J. de Bruijn, De eerste kerken op het Utrechtse Domplein. Een samenhangende visie (Utrecht 2013)
–   met M.W.J. de Bruijn, Rondom het Utrechts stadsrecht. De gebeurtenissen in Utrecht in mei-juni 1122 in een nieuw perspectief (Utrecht 2012)
–    ‘Sporen van Cluny? De abdijen van Sint-Paulus in Utrecht en Sint-Laurens in Oostbroek-De Bilt’, in: H. van Engen en K. van Vliet (red.), De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht (Hilversum 2012) 23-35
–    Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het Oostbroek bij Utrecht (Utrecht 2011)
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. De voorgeschiedenis van de Domkerk IV’, Domkerk 22, nr. 1 (april/mei 2010) 15-21
–    ‘De pest in de Middeleeuwen’, Vittepraetje. Het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich 13 (maart 2009) 20-30
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. De voorgeschiedenis van de Domkerk III’, Domkerk 20, nr. 2 (oktober 2008) 21-28
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel in Utrecht en haar relatie met Willibrord’, Bulletin KNOB 107 (2008), nr. 3, 81-89
–    Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus. De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw (Utrecht 2007)
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. De voorgeschiedenis van de Domkerk II’, Domkerk 19, nr. 1 (mei 2007) 18-23
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. De voorgeschiedenis van de Domkerk’, Domkerk 18, nr. 1 (mei 2006) 25-31
–    ‘Het kerkenkruis: een geloofsartikel. Een korte reactie’ – n.a.v. prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll, ‘Het kerkenkruis: visie of fictie?’, Domkerk 17, nr. 1 (mei 2005) 12-16 –, Domkerk 17, nr. 2 (oktober 2005) 15-18
–    met M.W.J. de Bruijn, Bonifatius en de kerk van Nederland (Utrecht 2005)
–    recensie van: Kaj van Vliet, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002), Millennium 18 (2004), nr. 1-2, 123-126
–    ‘Kwestie(s) van tijd: Op de klok af’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends, jaargang 9, nr. 3 (herfst 2003) 10-11
–    ‘Kwestie(s) van tijd: Jaartellingen’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 9, nr. 2 (zomer 2003) 9-10
–    ‘Het Utrechts kerkenkruis: middeleeuws model of moderne mythe?’, Domkerk 15, nr. 1 (mei 2003) 13-26
–    ‘Met moeite kon iedereen gevoed worden. De boerenstand in de Middeleeuwen ’, in: Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 9, nr. 1 (voorjaar 2003)
–    ‘Kwestie(s) van tijd: De week en de namen van de dagen van de week’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 8, nr. 4 (winter 2002) 14-15
–    ‘De pest in de Middeleeuwen. Angstaanjagende epidemie’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 8, nr. 4 (winter 2002) 4-7
–    ‘Kwestie(s) van tijd: De maanden en de dagen van de maand’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 8, nr. 3 (herfst 2002) 28-29
–    ‘Kwestie(s) van tijd: Jaarstijlen’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 8, nr. 2 (zomer 2002) 26-27
–    met M.W.J. de Bruijn, Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden (Utrecht 2002)
–    ‘De Sint-Paulusabdij in Utrecht en haar rechten in Baarn en omgeving’, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis 20, nr. 2 (mei 2002) 71-80
–    ‘Kwestie(s) van tijd: De kalender’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 8, nr. 1 (voorjaar 2002) 12-14
–    Het Utrechts kerkenkruis. Feit of fictie? Een beoordeling in het licht van de vroege ontwikkeling van de Utrechtse kerk (Utrecht 2001)
–    ‘Het kind in de Middeleeuwen. Kind of kleine volwassenen?’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 7, nr. 1 (voorjaar 2001) 12-15
–    ‘De Vikingen. Onverschrokken ontdekkingsreizigers’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 7, nr. 1 (voorjaar 2001) 36-40
–    Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000-ca. 1200) (Utrecht 2000)
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘De Utrechtse Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie’, in: J. Hallebeek, H.J. Schepen en S.J.G.N.N. Willard (red.), Duizend jaar  Utrechtse rechtspraak. Van Sint-Paulusabdij tot Hamburgerstraat (Deventer 2000) 21-62
–    met M.W.J. de Bruijn, Leven in het jaar 1000 (Utrecht 2000)
–    ‘Tijd is betrekkelijk. Het millenniumprobleem … rond het jaar 1000’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 5, nr. 4 (winter 1999) 4-7
–    ‘Leven in het jaar 1000. Dagelijks leven rond de vorige millenniumwisseling’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 5, nr. 4 (winter 1999) 9-13
–    ‘Willibrord en het heidendom’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 4, nr. 1 (voorjaar 1998) 14-17
–   met M.W.J. de Bruijn, 'Antonina, Wiltenburg, Traiectum. De kennis van het Romeinse verleden van Utrecht door de eeuwen heen', Jaarboek Oud–Utrecht 1997, 97–124
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. Romeinse en vroeg-middeleeuwse bebouwing onder het verdwenen schip van de Utrechtse domkerk’, Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandse archeologie 46 (1997) nr. 4, 1-10
–    ‘Bonifatius. Brieven van een vroegmiddeleeuwse heilige’, Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 3, nr. 3 (herfst 1997) 24-28
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, in: E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. (red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de Universiteit van Amsterdam (Hilversum 1997) 43-65
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘De mysteries rond het Utrechtse Domplein’, Alledaagse Dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland en Vlaanderen  (1996), nr. 1, 10-12
–    ‘Lappendeken van akkers: de eng’, in: Esther Koch e.a. (red.), Over kaken, broodbanken en etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland (Utrecht 1995), 30-31
–    ‘Vroom leven op een berg: een klooster’, in: Esther Koch e.a. (red.), Over kaken, broodbanken en etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland (Utrecht 1995), 102-103
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Wanneer, waar en door wie zijn in Utrecht de eerste kerken gebouwd?’, Alledaagse Dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland en Vlaanderen  (1995), nr. 3, 10-11
–    met M.W.J. de Bruijn, De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, Sint-Maarten (Utrecht 1995)
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘De Heilig-Kruiskapel in Utrecht: Sint-Maarten of Sint-Salvator?’, Bulletin KNOB 93 (1994), nr. 4/5, 162-168
–    recensie van: D.E.H. de Boer, M. Boone, W.A.M. Hessing, Delta: Nederlands verleden in vogelvlucht. Delta I. De middeleeuwen: 300 tot 1500 (Leiden-Antwerpen 1992), Millennium, jaargang 7 (1993), nr. 2, 162-163
–    ‘Oostbroek’, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, afl. 7 (1993), 1410
–    met M.W.J. de Bruijn, ‘Welke kerk van Willibrord: Sint-Maarten of Sint-Salvator?’, Maandblad Oud-Utrecht 65 (1992), nr. 12, 142-146
–    ‘Ontginningen in Eemland in de Middeleeuwen’, Maandblad Oud-Utrecht 65 (1992), nr. 2, 20-31
–    ‘Echtgenote, deelgenote, lotgenote. Over oorkonden als bron voor de vrouwengeschiedenis’, in: M. Mostert e.a. (red.), Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Hilversum 1990) 147-165Webpagina's

Algemeen
De pest in de Middeleeuwen

Utrechtse geschiedenis (zie voor de bijdragen samen met Martin W.J. de Bruijn ook het thema Op en rond het Domplein)

Summary of Charlotte J.C. Broer's PhD thesis
     Uniek in de stad (Unique in the city)
Van monniken en kanunniken. De monastieke traditie in Utrecht
     van de zevende tot het midden van de elfde eeuw

Waar(om) is dat feestje? Kanttekeningen bij de viering van het Bilts
     jubileum

900 jaar De Bilt?
De Hohorst of Heiligenberg
De Soester Eng
Het zogenaamde Utrechtse kerkenkruis
Sporen van Cluny in de Utrechtse abdijen van Sint-Paulus en
     Sint-Laurens?
Over de benedictijner abdij van Sint-Laurens in Oostbroek-De Bilt.
     Bijdrage tot de landschapsbiografie Oostbroek
Verdwenen bezittingen en rechten van de kloostergemeenschap op
     de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in
     Utrecht, in Noord-Brabant en elders, maar vooral die in en bij Vught

Genealogie
Kwartierstaat van Charlotte J.C. (Lotty) Broer
Lekkerkerkse families I
Lekkerkerkse families II
Lekkerkerkse families III

© 2010-2021 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 1 februari 2010; laatst bewerkt 27 november 2021.