Droochsloot
Startpagina | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
 
Inhoudsopgave
van de webstek van Charlotte (Lotty) J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn

Verschillende van onderstaande publicaties en webpagina’s zijn ook gepubliceerd op de website van wetenschappelijke bijdragen Academia.edu (Charlotte BroerMartin de Bruijn).

►  Uitgaven

► 
Lezingen

►  Boekwinkeltje De Trechter


►  Winkeltje, o.a. ansichtkaarten, klein zilver en servies

► 
Coproducties
►    De eerste kerken in Utrecht
►    Domplein revisited
►    Utrechts eerste kerk revisited
►    PR1 en PR2 revisited
►    Vroegmiddeleeuwse munten revisited
►    Van tempeltje tot kathedraal
   719-2019: Dertien eeuwen Sint-Maarten in Utrecht
►    De Karolingische domkerk
   Een kamertje als kathedraal?
►    Kanttekeningen bij de uitgave Bonifatius in Dorestad
►    Bonifatius als bouwer van de Sint-Salvatorkerk
►    De bouw van Utrechts eerste kerk
        en de vooringenomenheid van Bonifatius

►    Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
►    De Heilig-Kruiskapel
►    De Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie
►    Rondom het Utrechts stadsrecht
►    De nieuwe uitgave De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad
       en de eerste kerken in Utrecht

►    De stichting van het johannieterklooster in Utrecht
►    De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Utrecht op
        Wikipedia

►    Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?
►    DOMunder. Kanttekeningen bij een opgravingsverslag

Zie hieronder ook het thema Op en rond het Domplein

Bakker

►  Charlotte Broer

Algemeen
►   De pest in de Middeleeuwen

Utrechtse geschiedenis
►   Van monniken en kanunniken. De monastieke traditie
       in Utrecht van de zevende tot het midden van de
       elfde eeuw

►   Waar(om) is dat feestje? Kanttekeningen
       bij de viering van het Bilts jubileum

►   900 jaar De Bilt?
►   Kwartierstaat van Charlotte J.C. (Lotty) Broer

►  
De Hohorst of Heiligenberg
►   De Soester Eng
►   Het zogenaamde Utrechtse kerkenkruis
►   Sporen van Cluny in de Utrechtse abdijen van
       Sint-Paulus en Sint-Laurens?
►   Traces of Cluny? The abbeys of St. Paul in Utrecht and St.
       Laurence in Oostbroek-De Bilt

►   Over de benedictijner abdij van Sint-Laurens
       in Oostbroek-De Bilt. Bijdrage tot de
       landschapsbiografie Oostbroek
►   Summary of Charlotte J.C. Broer's PhD thesis
       Uniek in de stad (Unique in the city)
►   Verdwenen bezittingen en rechten van de
       kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds
      1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht, in Noord-Brabant en
       elders, maar vooral die in en bij Vught

Genealogie

►   Kwartierstaat van Charlotte (Lotty) J.C. Broer
►   Lekkerkerkse families I
►   Lekkerkerkse families II
►   Lekkerkerkse families III

Wever►  Martin de Bruijn

Rechtsgeschiedenis
►    Algemene samenvatting en slotbeschouwing van
        Husinghe ende hofstede

►   
Summary of Martin W.J. de Bruijn's PhD thesis
        Husinghe ende hofstede
►    Het gebruik van anachronistische begrippen
        in de geschiedschrijving

►    Over het zeventuig
►    Grondboekhouding
►    De middeleeuwen kenden geen eigendom
►    De dertiende penning
►    Rolverwisseling, eigendomsverschuiving,
        rolverschuiving?
►    Grondrente, een negentiende-eeuws begrip
►    Stedelijke erfpacht historisch bezien
►    Die van Mi. Institutionele ontwikkeling van het middeleeuwse
        Miland (Kamerik-Mijzijde en Zegveld)

►    Kamerik als ontginning
►    Ontsnapt aan de ketel, gerehabiliteerd door de keizer
►    Goederenverwerving van het Duitse Huis te Utrecht
        1218-1536


Utrechtse geschiedenis
Zie ook onder Rechtsgeschiedenis
►   
Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:
        een nagenoeg ondoordringbaar moeras
►    Tussen Rijn en Vecht
►    Waar lag de oversteekplaats Traiectum of Trecht?
►    De burcht Trecht
►    Waar stond precies de eerste Utrechtse kerk?
►    Utrecht en het Duitse Soest
►    1 januari 723 - 1 januari 2023: dertien eeuwen geleden werd
        Utrecht kerkelijk bezit

►    De eerste Utrechtse bisschoppen
►    Utrecht, Dorestad en hun bisschoppen
►    De stadswording van Utrecht
►    De vicus Stathe
►    De Oudelle

►    De Bemuurde Weerd
►    Een oud Frans schild van bisschop
        Florens van Wevelinghoven

►    Michiel van der Borch de verluchter
►    Wijk- en buurtorganisatie
►    Is meten altijd weten?
►    De domtoren in Utrecht, oud en nieuw
►    De domtoren als statement
►    Het bisschopshof in Utrecht
        Bouwstenen voor de reconstructie

►    Wed 3A-9 in Utrecht
►    Een claustraal huis van Sint-Jan in Utrecht
►    Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20
►    Jeruzalemstraat 8-10 in Utrecht en de hardheid
        van steen, hout en papier

►    De voorgeschiedenis van Jeruzalemstraat 8-10 (en
        Herenstraat 40-42)

►    Achter de Dom 20-24 in Utrecht
►    Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
►    Paushuize in Utrecht

►    René Descartes in Utrecht
►    Eeuwigdurende memorie
►    ‘Dat oranje mannetje’
►    De vermeende Ierse wortels van De Bilt
►    Maarten van Rossem en de geschiedwetenschap
►    Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties
►    De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen
►    De noordzijde van de Pausdam in de Middeleeuwen
►    Middeleeuwse huizen en erven in Utrecht
►    Het Wanthuis Scharlaken (Choorstraat 1-5)
►    Het huis Lamparden en het vijfde claustrale huis van
        Sint-Marie

►    Het tijnsgerecht onder de Lakensnijders in Utrecht
►    Boventorp, een (bijna) vergeten Utrechtse wijk
►    Het huis van Jan van Scorel aan de Nieuwegracht in Utrecht
►    Het middeleeuwse huis De Roos (Vismarkt 4-5) in Utrecht
►    Het huis De Hond (Vismarkt 6-7) in Utrecht
►    Het Utrechtse huis van de Brugse kanunnik Joris van der
        Paele

►    Curtis ante castellum (een huiserf vóór de burcht)
►    Paleis Lofen. De Utrechtse keizerpalts en zijn liquidatie
►    Het huis Ten Hert (Oudegracht 86) in Utrecht en een making
       
over de hand
►    Het Karhuis (Steenweg 58) en de handwissel
►    Achter Clarenburg 2 in Utrecht. Eigenaars- en
        bewonersgeschiedenis van het dertiende claustrale huis van
        Sint-Marie


Geschiedenis van Noord-Brabant
Zie ook onder Genealogie
►    ‘Meerhoven’ in de Late Middeleeuwen
►    Hoe oud is Tilburg?
►    Van Spaendonck

►    Daneel van Heyst. Een vijftiende-eeuwse Tilburger
        en zijn omgeving

►    Schôon en lillek. De teloorgang van een Tilburgs wevershuis
►    De herdgang de Rijt in Tilburg en de daar gelegen hoeve Ter
        Rijt van de familie Bac

►    Het domein Korvel in Tilburg
►    Dossier Jan en Hubert van Eyck
►    Kanttekeningen bij het voormalige graf en epitaaf van Jan
        van Eyck in de Sint-Donaaskerk in Brugge

►    Een zuster Margareta van Jan en Hubert van Eyck?
►    Het vaderlijk voorgeslacht van de gebroeders Jan en Hubert
        van Eyck 

►    Een Belgische reactie op Jan en Hubert van Eyck geboren in
        Bergeijk

►    Een kentheoretische beschouwing over het onderzoek naar
        de herkomst van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck

►    Het leengoed Ter Rijt als domaniale kern van het dorp en de
        heerlijkheid Tilburg


Genealogie
Zie ook onder Geschiedenis van Noord-Brabant
►    Afstamming van de heren van Tilburg?

►    Genealogie tussen wetenschap en dilettantisme
►    Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
►    De oorsprong van de hoeve het Goed te Heyst in Udenhout
►    Van Heijst of Van Heyst?
►    Daneel van Heyst. Een vijftiende-eeuwse Tilburger
►    Cornelia Peter Pauwels Cornelissen. Een geëmancipeerde
        vrouw uit de zeventiende eeuw
►    Joost Bartels de Bruijn
►    Kwartierstaat Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn
►    Stamreeks Leijten-Mutsaers
►    Mutsaers-Simons-Emans-Weijting
►    Pieter Wijting, ‘kolonist’ in de Ommerschans
►    Arij Wijting: een protestantse Leidse schoenmaker en zijn
        katholiek Brabants nageslacht
►    Adellijk voorgeslacht Van Arkel-Van Grevenbroek
►    Jan Matheus van Heyst: geen directe familie

Luchtfoto Domplein

Thema:
►  Op en rond het Domplein

Context
Beschouwingen over de rivierlopen in en rond Utrecht circa 1100.
Kanttekeningen bij een Engelstalig artikel van de archeologen, geologen en fysisch-geografen M. van Dinter, K.M. Cohen, W.Z. Hoek, E. Stouthamer, E. Jansma en M. Middelkoop.        
Samenvatting van de dissertatie van M.W.J. de Bruijn uit 1994.
about the jurisdiction in real estate cases in the city of Utrecht during the Middle Ages.
        about the earliest history of St Paul's Abbey in Utrecht.
Bestrijding van de recente mythe dat er achteraf een ‘genealogie’ van de eerste bisschoppen is geconstrueerd.
De verhouding tussen Utrecht en Dorestad in het licht van de vroege Utrechtse kerk.
De monastieke traditie in Utrecht van de zevende tot het midden van de elfde eeuw.
Over in invloed van de Franse kloosterhervormingsbeweging in Utrecht.
Enkele aspecten van de ontwikkeling van Utrecht tot stad aan de hand van een nieuwe publicatie.
►    Het zogenaamde kerkenkruis
        Over de mythe van het Utrechts kerkenkruis.
►    De Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie
Over de rechtspraak die er in de middeleeuwen in en door de Utrechtse Sint-Paulusabdij werd uitgeoefend.
Over de vervalsingen die het Utrechts domkapittel pleegde om voor de moederkerk van Utrecht te kunnen doorgaan.
Een eerste reactie op een publicatie van R. de Kam, F. Kipp en D. Claessen.
Ontkennend antwoord op de vraag of de domtoren een machtssymbool van het domkapittel was.
Over de beperkingen van driedimensionale reconstructies van verdwenen historische bebouwing.
Fouten en tegenstrijdigheden in de bekende digitale encyclopedie.

Burcht
►    De burcht Trecht

Over de belangrijkste middeleeuwse burcht in de Noordelijke Nederlanden.
Overzicht van de eerste kerken die er in de vroege middeleeuwen in Utrecht zijn gebouwd.
Kanttekeningen bij een Duitstalige publicatie van E.W. Oostebrink over de activiteiten van koning Dagobert I in Utrecht en het Duitse Soest.
Gesleep met oude tafelen.
►    Domplein revisited
        Enkele kanttekeningen bij een opgravingsverslag.

►    Utrechts eerste kerk revisited
De Utrechtse archeologen hebben de eerste kerk teruggevonden, maar ze hebben er zelf nog geen idee van.
►    Vroegmiddeleeuwse munten revisited
Bij de vondst van tientallen munten in werkput XX van Van Giffen op het Domplein.
►    Van tempeltje tot kathedraal
Romeinse en vroegmiddeleeuwse bouwresten onder het verdwenen schip van de domkerk.
►    719-2019: dertien eeuwen Sint-Maarten in Utrecht
Dit jaar is het dertienhonderd jaar gelegen dat de heilige Martinus door aartsbisschop Willibrord als patroonheilige in Utrecht geïntroduceerd is.
Zijn de forse funderingen onder het verdwenen schip van de domkerk negende-, tiende- of elfde-eeuws?
Romaans of Pre-Romaans?
Over de betekenis van Bonifatius voor de Utrechtse kerk.
Reactie op een artikel van W.S. (Wolfert) van Egmond, dat impliciet kritiek op onze opvattingen levert.
Kanttekeningen bij een artikel van de Utrechtse mediëviste J.M. van Winter.
Over de relatie tussen Bonifatius en Dorestad en de behandeling van de problematiek van de kerstening en de eerste kerken in Utrecht.
De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel en haar relatie met Willibrord.
Over de situering van de oude en de nieuwe dom- of Sint-Maartenstoren.
Over het zuidwestelijk deel van de Utrechtse burcht.
►    Wed 3A-9
Over een gemeenschappelijk kapittelgebouw van Sint-Salvator of Oudmunster uit het begin van de dertiende eeuw.
►    De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen
Grondbeheer in het middeleeuwse Utrecht aan de hand van een voorbeeld.
►    De noordzijde van de Pausdam in de Middeleeuwen
De middeleeuwse ontwikkeling van de percelen aan de noordkant van de Pausdam.
►    Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?
Gegevens over de veertiende-eeuwse Utrechtse domvicaris Bertoud Pont en zijn grafsteentje.
►    DOMunder. Kanttekeningen bij een opgravingsverslag
Naar aanleiding van de verschijning van het opgravingsverslag DOMunder. DP029: Archeologisch onderzoek in het hart van Utrecht, Basisrapportage Archeologie 133.

Omgeving
►    1 januari 723 - 1 januari 2023: dertien eeuwen geleden werd
        Utrecht kerkelijk bezit
De schenking van de burchten Traiectum en Fethna (Vechten) en et omliggende gebied door de Frankische hofmeier Karel Martel aan de Utrechtse kerk onder aartsbisschop Willibrord.
►    Waar lag de oversteekplaats Traiectum of Trecht?
De doorgaande wegen in en rond Utrecht in relatie tot de rivierlopen.
►    De vicus Stathe
Over de ligging van de belangrijkste middeleeuwse handelswijk van de stad Utrecht.
►    De Oudelle
De rivierlopen door het zuidelijk deel van de Utrechtse binnenstad.
Deze stichting had niet plaats vóór 1122, zoals doorgaans wordt aangenomen, maar waarschijnlijk pas tussen 1184 en 1190.
►    Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties
Een huis dat zich over twee rechtsgebieden uitstrekte.
►    Een claustraal huis
Over een claustraal huis van het kapittel van Sint-Jan in Utrecht.
Een dertiende-eeuws claustraal huis.
Een hoogst interessante Utrechtse oorkonde uit 1116.
                bewonersgeschiedenis van het dertiende claustrale huis van
                Sint-Marie© 2010-2024 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 1 februari 2010; laatst bewerkt 28 mei 2024.