Droochsloot
Startpagina | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
 
Inhoudsopgave
van de webstek van Charlotte (Lotty) J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn

Verschillende van onderstaande publicaties en webpagina’s zijn ook gepubliceerd op de website van wetenschappelijke bijdragen Academia.edu (Charlotte BroerMartin de Bruijn).

Uitgaven

Lezingen

Boekwinkeltje De Trechter


Winkeltje, o.a. ansichtkaarten, klein zilver en servies

Coproducties
De eerste kerken in Utrecht
Domplein revisited
Utrechts eerste kerk revisited
PR1 en PR2 revisited
Vroegmiddeleeuwse munten revisited
Van tempeltje tot kathedraal
719-2019: Dertien eeuwen Sint-Maarten in Utrecht
De Karolingische domkerk
Een kamertje als kathedraal?
Kanttekeningen bij de uitgave Bonifatius in Dorestad
Bonifatius als bouwer van de Sint-Salvatorkerk
De bouw van Utrechts eerste kerk en de vooringenomenheid
     van Bonifatius

Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
De Heilig-Kruiskapel
De Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie
Rondom het Utrechts stadsrecht
De nieuwe uitgave De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad en
     de eerste kerken in Utrecht

De stichting van het johannieterklooster in Utrecht
De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Utrecht op Wikipedia
Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?
DOMunder. Kanttekeningen bij een opgravingsverslag
Het Lijnpad bij Utrecht

Zie hieronder ook het thema Op en rond het Domplein

Bakker

Charlotte Broer

Algemeen
De pest in de Middeleeuwen

Utrechtse geschiedenis
Van monniken en kanunniken. De monastieke traditie in
     Utrecht van de zevende tot het midden van de elfde eeuw

Waar(om) is dat feestje? Kanttekeningen bij de viering van het
     Bilts jubileum

900 jaar De Bilt?
Kwartierstaat van Charlotte J.C. (Lotty) Broer

De Hohorst of Heiligenberg
De Soester Eng
Het zogenaamde Utrechtse kerkenkruis
Sporen van Cluny in de Utrechtse abdijen van Sint-Paulus en
     Sint-Laurens?
Traces of Cluny? The abbeys of St. Paul in Utrecht and
     St. Laurence in Oostbroek-De Bilt

Over de benedictijner abdij van Sint-Laurens in Oostbroek-
     De Bilt. Bijdrage tot de landschapsbiografie Oostbroek
Summary of Charlotte J.C. Broer's PhD thesis Uniek in de stad
     (Unique in the city)
Verdwenen bezittingen en rechten van de
     kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds
     1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht, in Noord-Brabant en elders,
     maar vooral die in en bij Vught

Genealogie

Kwartierstaat van Charlotte (Lotty) J.C. Broer
Lekkerkerkse families I
Lekkerkerkse families II
Lekkerkerkse families III

WeverMartin de Bruijn

Rechtsgeschiedenis
Algemene samenvatting en slotbeschouwing van Husinghe
     ende hofstede

Summary of Martin W.J. de Bruijn's PhD thesis Husinghe ende
     hofstede
►  Het gebruik van anachronistische begrippen in de
     geschiedschrijving

Over het zeventuig
Grondboekhouding
De middeleeuwen kenden geen eigendom
De dertiende penning
Rolverwisseling, eigendomsverschuiving, rolverschuiving?
Grondrente, een negentiende-eeuws begrip
Stedelijke erfpacht historisch bezien
Die van Mi. Institutionele ontwikkeling van het middeleeuwse
     Miland (Kamerik-Mijzijde en Zegveld)

Kamerikik als ontginning
Ontsnapt aan de ketel, gerehabiliteerd door de keizer
Goederenverwerving van het Duitse Huis te Utrecht 1218-1536

Utrechtse geschiedenis
Zie ook onder Rechtsgeschiedenis
Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:
     een nagenoeg ondoordringbaar moeras
Tussen Rijn en Vecht
Waar lag de oversteekplaats Traiectum of Trecht?
De burcht Trecht
Waar stond precies de eerste Utrechtse kerk?
Utrecht en het Duitse Soest
1 januari 723 - 1 januari 2023: dertien eeuwen geleden
     werd Utrecht kerkelijk bezit

De eerste Utrechtse bisschoppen
Utrecht, Dorestad en hun bisschoppen
De stadswording van Utrecht
De vicus Stathe
De Oudelle

De Bemuurde Weerd
Een oud Frans schild van bisschop Florens van Wevelinghoven
Michiel van der Borch de verluchter
Wijk- en buurtorganisatie
Is meten altijd weten?
De domtoren in Utrecht, oud en nieuw
De domtoren als statement
Het bisschopshof in Utrecht. Bouwstenen voor de reconstructie
Wed 3A-9 in Utrecht
Een claustraal huis van Sint-Jan in Utrecht
Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20
Jeruzalemstraat 8-10 in Utrecht en de hardheid van steen, hout
     en papier

De voorgeschiedenis van Jeruzalemstraat 8-10 (en Herenstraat
     40-42)

Achter de Dom 20-24 in Utrecht
Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
Paushuize in Utrecht

René Descartes in Utrecht
Eeuwigdurende memorie
‘Dat oranje mannetje’
De vermeende Ierse wortels van De Bilt
Maarten van Rossem en de geschiedwetenschap
Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties
De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen
De noordzijde van de Pausdam in de Middeleeuwen
Middeleeuwse huizen en erven in Utrecht
Het Wanthuis Scharlaken (Choorstraat 1-5)
Het huis Lamparden en het vijfde claustrale huis van Sint-Marie
Het tijnsgerecht onder de Lakensnijders in Utrecht
Boventorp, een (bijna) vergeten Utrechtse wijk
Het huis van Jan van Scorel aan de Nieuwegracht in Utrecht
Het middeleeuwse huis De Roos (Vismarkt 4-5) in Utrecht
Het huis De Hond (Vismarkt 6-7) in Utrecht
Het Utrechtse huis van de Brugse kanunnik Joris van der Paele
Curtis ante castellum (een huiserf vóór de burcht)
Paleis Lofen. De Utrechtse keizerpalts en zijn liquidatie
Het huis Ten Hert (Oudegracht 86) in Utrecht en een making
    
over de hand
Het Karhuis (Steenweg 58) en de handwissel
Achter Clarenburg 2 in Utrecht. Eigenaars- en
     bewonersgeschiedenis van het dertiende claustrale huis van
     Sint-Marie

Het Lijnpad bij Utrecht

Geschiedenis van Noord-Brabant
Zie ook onder Genealogie
‘Meerhoven’ in de Late Middeleeuwen
Hoe oud is Tilburg?
Van Spaendonck

Daneel van Heyst. Een vijftiende-eeuwse Tilburger en zijn
     omgeving

Schôon en lillek. De teloorgang van een Tilburgs wevershuis
De herdgang de Rijt in Tilburg en de daar gelegen hoeve
     Ter Rijt van de familie Bac

Het domein Korvel in Tilburg
Dossier Jan en Hubert van Eyck
Kanttekeningen bij het voormalige graf en epitaaf van
     Jan van Eyck in de Sint-Donaaskerk in Brugge

Een zuster Margareta van Jan en Hubert van Eyck?
Het vaderlijk voorgeslacht van de gebroeders
     Jan en Hubert van Eyck 

Een Belgische reactie op Jan en Hubert van Eyck geboren
     in Bergeijk

Een kentheoretische beschouwing over het onderzoek naar
     de herkomst van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck

Het leengoed Ter Rijt als domaniale kern van het dorp
     en de heerlijkheid Tilburg


Genealogie
Zie ook onder Geschiedenis van Noord-Brabant
Afstamming van de heren van Tilburg?

Genealogie tussen wetenschap en dilettantisme
Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
De oorsprong van de hoeve het Goed te Heyst in Udenhout
Van Heijst of Van Heyst?
Daneel van Heyst. Een vijftiende-eeuwse Tilburger
Cornelia Peter Pauwels Cornelissen. Een geëmancipeerde
     vrouw uit de zeventiende eeuw
Joost Bartels de Bruijn
Kwartierstaat Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn
Stamreeks Leijten-Mutsaers
Mutsaers-Simons-Emans-Weijting
Pieter Wijting, ‘kolonist’ in de Ommerschans
Arij Wijting: een protestantse Leidse schoenmaker
     en zijn katholiek Brabants nageslacht
Adellijk voorgeslacht Van Arkel-Van Grevenbroek
Jan Matheus van Heyst: geen directe familie

Luchtfoto Domplein

Thema:
Op en rond het Domplein

Context

Beschouwingen over de rivierlopen in en rond Utrecht circa 1100.
Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:
   
een nagenoeg onbegaanbaar moeras
Kanttekeningen bij een Engelstalig artikel van de archeologen, geologen en fysisch-geografen M. van Dinter, K.M. Cohen, W.Z. Hoek, E. Stouthamer, E. Jansma en M. Middelkoop.
Algemene samenvatting en slotbeschouwing van
     Husinghe ende hofstede
Samenvatting van de dissertatie van M.W.J. de Bruijn uit 1994.
Summary of Martin W.J. de Bruijn's PhD thesis
     Husinghe ende hofstede

about the jurisdiction in real estate cases in the city of Utrecht during the Middle Ages.
Summary of Charlotte J.C. Broer's PhD thesis Uniek in de stad
     (Unique in the city)

about the earliest history of St Paul's Abbey in Utrecht.
De eerste Utrechtse bisschoppen
Bestrijding van de recente mythe dat er achteraf een ‘genealogie’ van de eerste bisschoppen is geconstrueerd.
Utrecht, Dorestad en hun bisschoppen
De verhouding tussen Utrecht en Dorestad in het licht van de vroege Utrechtse kerk.
Van monniken en kanunniken
De monastieke traditie in Utrecht van de zevende tot het midden van de elfde eeuw.
Sporen van Cluny in de Utrechtse abdijen van Sint-Paulus
    
en Sint-Laurens?
Over in invloed van de Franse kloosterhervormingsbeweging in Utrecht.
De stadswording van Utrecht
Enkele aspecten van de ontwikkeling van Utrecht tot stad aan de hand van een nieuwe publicatie.
Het zogenaamde kerkenkruis
Over de mythe van het Utrechts kerkenkruis.
De Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie
Over de rechtspraak die er in de middeleeuwen in en door de Utrechtse Sint-Paulusabdij werd uitgeoefend.
Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
Over de vervalsingen die het Utrechts domkapittel pleegde om voor de moederkerk van Utrecht te kunnen doorgaan.
De nieuwe uitgave De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad
     en de eerste kerken in Utrecht

Een eerste reactie op een publicatie van R. de Kam, F. Kipp en D. Claessen.
De domtoren als ‘statement’. Bestrijding van een
     nieuwe mythe
Ontkennend antwoord op de vraag of de domtoren een machtssymbool van het domkapittel was.
Over de beperkingen van driedimensionale reconstructies van verdwenen historische bebouwing.
De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Utrecht op Wikipedia
Fouten en tegenstrijdigheden in de bekende digitale encyclopedie.

Burcht
De burcht Trecht

Over de belangrijkste middeleeuwse burcht in de Noordelijke Nederlanden.
De eerste kerken

Overzicht van de eerste kerken die er in de vroege middeleeuwen in Utrecht zijn gebouwd.
Utrecht en het Duitse Soest
Kanttekeningen bij een Duitstalige publicatie van E.W. Oostebrink over de activiteiten van koning Dagobert I in Utrecht en het Duitse Soest.

Waar stond precies de eerste Utrechtse kerk?

Gesleep met oude tafelen.
►  Domplein revisited
Enkele kanttekeningen bij een opgravingsverslag
Utrechts eerste kerk revisited
De Utrechtse archeologen hebben de eerste kerk teruggevonden, maar ze hebben er zelf nog geen idee van.
Vroegmiddeleeuwse munten revisited
Bij de vondst van tientallen munten in werkput XX van Van Giffen op het Domplein.

Van tempeltje tot kathedraal
Romeinse en vroegmiddeleeuwse bouwresten onder het verdwenen schip van de domkerk.
719-2019: dertien eeuwen Sint-Maarten in Utrecht
Dit jaar is het dertienhonderd jaar gelegen dat de heilige Martinus door aartsbisschop Willibrord als patroonheilige in Utrecht geïntroduceerd is.

De Karolingische domkerk

Zijn de forse funderingen onder het verdwenen schip van de domkerk negende-, tiende- of elfde-eeuws?
PR1 en PR2 revisited

Romaans of Pre-Romaans?

Bonifatius als bouwer van de Sint-Salvator

Over de betekenis van Bonifatius voor de Utrechtse kerk.
De bouw van Utrechts eerste kerk en de vooringenomenheid
     van Bonifatius
Reactie op een artikel van W.S. (Wolfert) van Egmond, dat impliciet kritiek op onze opvattingen levert.
Een kamertje als kathedraal?
Kanttekeningen bij een artikel van de Utrechtse mediëviste J.M. van Winter.
Kanttekeningen bij Bonifatius in Dorestad

Over de relatie tussen Bonifatius en Dorestad en de behandeling van de problematiek van de kerstening en de eerste kerken in Utrecht.
De Heilig-Kruiskapel
De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel en haar relatie met Willibrord.

De domtoren in Utrecht, oud en de nieuw

Over de situering van de oude en de nieuwe dom- of Sint-Maartenstoren.

Het bisschopshof in Utrecht. Bouwstenen voor
     een reconstructie
Over het zuidwestelijk deel van de Utrechtse burcht.
Wed 3A-9
Over een gemeenschappelijk kapittelgebouw van Sint-Salvator of Oudmunster uit het begin van de dertiende eeuw.
De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen
Grondbeheer in het middeleeuwse Utrecht aan de hand van een voorbeeld.

De noordzijde van de Pausdam in de Middeleeuwen

De middeleeuwse ontwikkeling van de percelen aan de noordkant van de Pausdam.

Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?

Gegevens over de veertiende-eeuwse Utrechtse domvicaris Bertoud Pont en zijn grafsteentje.
DOMunder. Kanttekeningen bij een opgravingsverslag
Naar aanleiding van de verschijning van het opgravingsverslag DOMunder. DP029: Archeologisch onderzoek in het hart van Utrecht, Basisrapportage Archeologie 133.

Omgeving
1 januari 723 - 1 januari 2023: dertien eeuwen geleden
     werd Utrecht kerkelijk bezit

De schenking van de burchten Traiectum en Fethna (Vechten) en et omliggende gebied door de Frankische hofmeier Karel Martel aan de Utrechtse kerk onder aartsbisschop Willibrord.

Waar lag de oversteekplaats Traiectum of Trecht?
De doorgaande wegen in en rond Utrecht in relatie tot de rivierlopen.
De vicus Stathe

Over de ligging van de belangrijkste middeleeuwse handelswijk van de stad Utrecht.

De Oudelle
De rivierlopen door het zuidelijk deel van de Utrechtse binnenstad.
De stichting van het johannieterklooster in Utrecht
Deze stichting had niet plaats vóór 1122, zoals doorgaans wordt aangenomen, maar waarschijnlijk pas tussen 1184 en 1190.
Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties
Een huis dat zich over twee rechtsgebieden uitstrekte.
Een claustraal huis
Over een claustraal huis van het kapittel van Sint-Jan in Utrecht.

Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20
Een dertiende-eeuws claustraal huis.
Curtis ante castellum (een huiserf vóór de burcht)

Een hoogst interessante Utrechtse oorkonde uit 1116.
Achter Clarenburg 2 in Utrecht. Eigenaars- en
    
bewonersgeschiedenis van het dertiende claustrale huis
     van Sint-Marie
Het Lijnpad bij Utrecht

© 2010-2024 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 1 februari 2010; laatst bewerkt 21 juni 2024.