Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
’k Zie oe daor zo gère ligge,
Tilburg, waor 'k gebore ben...

De afbeelding is een meerkleurenets van C.M. de Kort en toont Tilburg vanuit het noorden in de jaren veertig of vijftig van de twintigste eeuw.


Andere genealogische overzichten:
Kwartierstaat van Martin W.J. de Bruijn
Stamreeks Leijten-Mutsaers
Zie verder ook de lijst van
Genealogische bijdragen

Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
door Martin W.J. de Bruijn

(in aanbouw)


Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘Stamreeks Van Heyst-De Bruijn’ (www.broerendebruijn.nl/StamreeksVanHeystDeBruijn.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).

Waarschuwing: de gegevens elders op het internet over deze familie Van Heyst bevatten veel onjuistheden (zie bijvoorbeeld  Jan Matheus van Heyst: geen directe familie). Bovendien wordt er op het net schaamteloos nageschreven, vrijwel altijd zonder bronvermelding.
Gedeeltelijke verantwoording van onderstaande stamreeks: M.W.J. de Bruijn, ‘De hoeve "Het Goed ter Linden" in de Stokhasselt’, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 21 (2003) 35-46. Gegevens over de eerste vijf generaties zijn verder te vinden in de zogenaamde blauwe boekjes: Nederlands Patriciaat, aldaar jaargang 73 (1989) 108-109 (geslacht Van Heijst). Over twee generaties nakomelingen van generatie X (Jan Pauwels Peter Pauwels) zie: M.W.J. de Bruijn, 'Eene pretense staeck. Nakomelingen van Jan Paulus Peters als gepretendeerde erfgenamen van Jan Cornelis Baesten uit Tilburg', in: Ton Reniers (red.), Leo Brabanticus. Liber amicorum voor dr. Leo Adriaenssen ('s-Hertogenbosch 2011) 362-369.Gebruikte afkortingen
dr.        dochter
omstr.  omstreeks
geb.      geboren
ged.     gedoopt
overl.  overleden
begr.   begraven
tr. (1) (eerste) huwelijk
pr.       huwelijk voor de predikant gesloten
           (dit gold als burgerlijk huwe­lijk)
s.         huwelijk voor de schepenen gesloten
           (burgerlijk huwelijk)

r.‑k.    kerkelijk huwelijk (voor de pastoor)
wed.   weduwe
wedn. weduwnaar
N.N.    nomen nescio (naam onbekend)
a.w.    aangehaald werk
blz.     bladzijde
f.        folio
v.       versozijde
ARA   Algemeen Rijksarchief
B.S.    Burgerlijke Stand
BHIC Brabants Historisch Informatie
          Centrum

GAHt Gemeentearchief 's-Hertogenbosch
          (Stadsarchief)

Not.   Notarieel archief
Oud adm. arch. Oud administratief archief
R.       Rechterlijk archief
RAT   Regionaal Archief Tilburg
De R.-nummers met vier cijfers verwijzen allemaal naar de akten in het Bossche schepenprotocol.

Literatuur voor de hele periode
Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden,
red. R. van Uytven e.a.(Zwolle 2004).
Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw,
C. Gorisse (hoofdred.) (Tilburg 2001).
J. Franken en A. van den Oord, Oisterwijk, een geschiedenis van meer dan 800 jaar, Oisterwijkse Historische Reeks 5 (Oisterwijk 2012)
A. van den Oord en W. van Oosterhout, Berkel-Enschot-Heukelom, drie zielen en één bestuurlijk hart (Berkel-Enschot 1996)
W.A. Fasel en P.J.M. Wuisman, Geschiedenis van Udenhout (herdruk Udenhout 1975).
Ik ben me er overigens terdege van bewust dat ook mijn werk niet vlekkeloos is en houd me aanbevolen voor iedere verbetering of aanvulling (mwjdebruijn[at]casema[punt]nl).

Er wonen in Tilburg en omgeving verschillende families De Bruijn die geen aantoonbare stamverwantschap hebben. Mijn familie stamt in de mannelijke lijn af van het omvangrijke geslacht Van Heyst, dat waarschijn­lijk afkomstig is uit het Belgische Heist-op-den-Berg. Omstreeks 1340 woonden er echter al verschillende Van Heysts in Tilburg en Udenhout (zie De oorsprong van de hoeve het Goed te Heyst in Udenhout).

In de familietak van de Van Heysts waar ik van afstam, is de geslachtsnaam Van Heyst omstreeks 1530 verdwenen. Mijn familieleden werden daarna enkele eeuwen lang alleen aangeduid met patroniemen, dit wil zeggen dat achter de voor­naam van een persoon de voornaam van de vader, daarachter de voornaam van de grootvader, vervolgens die van de overgrootvader, enzovoorts, werd geplaatst. Peter Pauwels Cornelis Hermans wil dus zeggen: Peter zoon van Pauwels zoon van Cornelis zoon van Herman. Veel patroniemen zijn uitge­groeid tot familienamen. Dit was niet het geval met deze familietak.

Ik gebruik hier de spelling Van Heyst omdat die in de middeleeuwse bronnen het meest voorkomt (zie Van Heijst of Van Heyst). De nakomelingen die de geslachtsnaam hebben overgedragen heten doorgaans Van Heijst en Van Hest.

De naam De Bruijn verscheen in mijn familie voor het eerst in het jaar 1704. Twee zonen van Bartel Jan Paulus – Joost en Marten (generatie XII), afkomstig uit Tilburg – trouwden in respectievelijk 1696 en 1704 in Oisterwijk en gingen in het nabijgelegen Heukelom en Udenhout wonen. Toen Joost op 30 november 1704 in de Oisterwijkse kerk een kind liet dopen, werd voor het eerst de familienaam De Bruijn ingeschreven. Hetzelfde gebeurde bij de doop van Martens eerste kind op 4 december van dat jaar. Sindsdien werden Joost, Marten en – voor zover viel na te gaan – al hun nakomelingen De Bruijn of De Bruin genoemd. Deze familienaam is waarschijnlijk afkom­stig van hun bruine huidskleur of de opvallend bruine kleur van hun haar of ogen.

Doopakte van Anna Joost de Bruijn
Het eerste document waarin mijn familienaam De Bruijn verschijnt. Het betreft de Oisterwijkse doopakte van Anna dochter van Joost de Bruijn en Anna Denis Joosten. De tekst luidt: 
30 (novembris 1704) Anna bap(ti)z(ata). Parentes Justinus de Bruyn et Anna Denyssen, coniuges. Susceptores Martinus de Bruyn et Maria de Bruyn. In vertaling: 30 (november 1704) Anna gedoopt. Ouders Joost de Bruyn en Anna Denisz., echtelieden. Doopheffers Marten de Bruyn en Maria de Bruyn.

Mijn voorouders in de mannelijke lijn woonden in de veertiende eeuw in het noorden van Tilburg
ten zuidwesten van de naam Heikant op de kaart hieronder waar ze (delen van) het zogeheten Goed ter Linden in bezit hadden. De straatnamen Oude Lind en Lijnsheike herinneren nog aan dit goed. In de loop der eeuwen zijn mijn voorouders langzaam in zuidoostelijke richting, maar nog binnen de grenzen van de gemeente verhuisd. Vanaf ongeveer 1700 kwamen mijn voorvader Marten de Bruijn (1673-1716) en zijn broer Joost de Bruijn (1671-na 1713) (generatie XII) weer iets noordoostelijker in de aangrenzende dorpen en gehuchten Udenhout, Berkel, Heukelom en Oisterwijk  te wonen. Mijn overgrootvader Jan de Bruijn (1846-1925), geboren in Oisterwijk (generatie XVI), is als pachtboer na een verblijf in Berkel en Moergestel weer naar Tilburg verhuisd.

Ik ben zelf  geboren in Tilburg in de Reit
– linksonder op de kaart, waar het woord Viaduct staat – maar opgegroeid in de Hasselt op nog geen kilometer afstand van de plaats waar mijn oudst bekende voorvader in de mannelijke lijn, Pauwels van Heyst, in de eerste helft van de veertiende eeuw woonde. Kortom, de actieradius van een boerenfamilie als de mijne beperkte zich tot hooguit tien, twaalf kilometer. Zelfs voor mijn ouders, beiden geboren in Tilburg in 1915 en 1917 (generatie XVIII), was Utrecht, waar ik in 1980 naar verhuisd ben, zo ongeveer het andere eind van de wereld.
Tilburg en omgeving 1958
Het stadsgebied van Tilburg en het noordoostelijk aangrenzend gebied op een topografische kaart van 1958.

Generatie I
Lijnsheike en omgeving in 1967
Het Lijnsheike en omgeving in 1967 (topografische kaart). Het Goed ter Linden bevond zich rechts van het kruisje ongeveer midden op de afbeelding.

Pauwels van Heyst

geb. omstr. 1290, overl. na omstr. 1340;
tr. N.N. dr. Amijs van der Hasselt?;
kinderen:
1 Jan (zie volgende generatie);
2 Goiart (de oude), geb. omstr. 1325, overl. na 1400, tr. omstr. 1350 N.N. Uit dit huwelijk:
a Pauwels, overl. na 1411, tr. 1389 Liesbet Peter Plaatmaker;
b Goiart, overl. vóór 1411, tr. (1) Jut Peter Leyndonc, tr. (2) omstr. 1390 Katelijn, overl. na 1414. Uit het eerste huwelijk:
Jan de oude en Herman;
uit het tweede huwelijk:
Goiart, Jacob, Beatrijs, Gudeld, Willem, Peter, Amijs, Jan de jonge, Zanna en Liesbet;
c Willem, overl. na 1421, tr. vóór 1406 Liesbet dochter van Jan Langbont, overl. na 1420;
d Hendrik, overl. vóór 1410, tr. Liesbet, overl. na 1411;
3 mogelijk dochter N.N., overl. vóór 1391.


Luchtfoto Lijnsheike 1959
Luchtfoto uit 1959 van de Oude Lind en het Lijnsheike in Tilburg vanuit het zuiden, nog vóór de stadsuitbreiding van de jaren zestig. Onder op de afbeelding het Wilhelminakanaal, rechtsboven de kerk van de Heikant. Het Goed ter Linden lag ongeveer driehonderd meter ten noorden van het kanaal, links van de straat.

Generatie IIJan Pauwels van Heyst

geb. omstr. 1325, overl. na 27.10.1407, vóór 24.3.1412;
tr. omstr. 1350 Liesbet, overl. na 27.3.1413 en vóór 5.5.1419;
uit dit huwelijk:
1 Pauwels, overl. vóór 5.5.1419, tr. N.N., hieruit:
Jan, overl. na 17.12.1421, vóór 3.10.1440, tr. Aartke Aart van den Bloc, overl. na 3.10.1440;
2 Jan (zie volgende generatie);
3 Liesbet, overl. na 1412, tr. omstr. 1390 Jan Petersz. Polslauwer van Venloon (heeft een zoon Pauwels);
4 Mechteld, tr. 1403 Hendrik Meusz. van Wikkevoort (Wickenvoirt), overl. vóór 30.1.1423 (hieruit een zoon Meus);
5 Katelijn?, overl. vóór 2.7.1420, tr. omstr. 1400 Aart Aart Emmen, overl. na 2.7.1420 (hieruit een zoon Jan, die zich Van Heyst noemde).


Generatie IIIJan Jans van Heyst

geb. omstr. 1355, overl. vóór 27.10.1407;
tr. omstr. 1380 Mechteld Lang Daneels, overl. na 30.1.1423?;
uit dit huwelijk:
1 Jan, overl. vóór 28.10.1429, tr. Liesbet Jan Weeldmans, overl. vóór 28.10.1429;
2 Daneel (zie volgende generatie).
3 Pauwels, overl. vóór 30.4.1415?


Generatie IVDaneel Jans van Heyst

geb. omstr. 1385, overl. vóór 1.2.1476;
tr. omstr. 1425
Heilwig dochter van Simon Hermans die Heerde en van Liesbet;
kinderen:
1 Jan, tr. vóór 10.9.1453 Heilwig Gerit Krillarts (Crillarts);
2 Herman (zie volgende generatie);
3 Pauwels;
4 Mechteld, tr. Gijsbrecht Jan van Klootwijk (Cloetwijck);
5 Liesbet, tr. Andries Jan van Beurden.

Noordoost-Tilburg in 1837-1839
Het noordoostelijk gedeelte van Tilburg op de topografische manuscriptkaart van 1837/39. De familie Van Heyst woonde aanvankelijk op het Goed ter Linden in de Stokhasselt (op de kaart linksboven, ten westen van de naam Lindschehoek). Vanaf de zestiende eeuw verhuisden ze langzamerhand in zuidoostelijke richting naar Loven (rechtsonder).

Generatie V


Herman Daneels van Heyst

geb. omstr. 1430, overl. omstr. 1503;
tr. omstr. 1455 Liesbet;
kinderen:
1  Cornelis (zie volgende generatie);
2  Gerit, tr. (1) Aleid Jan van Son, tr. (2) Kathelijn Andries Hendriks;
3  Simon; tr. Aleid Gerit Jan Wouter Geenkens (?);
4  Peter; tr. Marie Jan Leijten (?);
5  Mechteld, tr. Wouter Couytten (van Breda);
6  Luitgard, tr. Jan Rombouts;
7  Heilwich, tr. Gerit Claus van Ethen;
8  Margriet, tr. Lambert Jan van Beurden;
9  Marie, tr. Aart Goiarts;
10 Liesbet, tr. Willem Mutsaerts.


Generatie VI

Cornelis Hermans (van Heyst)

geb. omstr. 1460, overl. 1528/29;
tr. omstr. 1490 Peterke Wouter Verschueren, overl. vóór 14.3.1528;
uit dit huwelijk:
1 Daneel, tr. Corneliske Jan Elen Mutsaerts;
2 Adriaan, tr. Corneliske Gijb van Beurden
3 Pauwels (zie volgende generatie);
4 Herman, tr. (1) Goiartke, tr. (2) Magdalena Peter Mutsaerts;
5 Peter, tr. Ieke Adriaan Zomers;
6 Joriske, tr. Adam Hendrik Damen;
7 Corneliske, tr. Michiel Gerit Jan Wouters;
8 Margriet, tr. Gerit Vrank Lemmens.


Generatie VII

Pauwels Cornelis Hermans (Heijsten)

geb. omstr. 1495, overl. omstr. 1550;
tr. (1) omstr. 1520 Hendrikske Peter Pulskens, overl. vóór 17.8.1540;
tr. (2) 1542 Cecilia Cornelis Jan Pauwels;
uit (1):
1   Joost, tr. Bartholomea Jan de Beer;
2   Anna, tr. Jan Wouters Vermee;
3   Peter (zie volgende generatie);
4   Corneliske, tr. Joost Herman Peters;
5   Adriana, tr. Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts;
6   Aleid, tr. Cornelis Pauwels Hendrik Smolders;
7   Jan, tr. Mechteld Thonis Thonis van Beurden;
uit (2):
8   Cornelis, tr. Deliana Jan Scheiren;
9   Hendrikske, tr. Jan Jan Peters;
10 Jan.

Generatie VIII

Peter Pauwels Cornelis Hermans

geb. omstr. 1530, begr. Tilburg 17.7.1618;
tr. omstr. 1555 Adriana Marten Antonis Willem Zegers, dr. van Marten Antonis Willem Zegers en Marij Goiart Klaassen, geb. omstr. 1535, overl. vóór 8.10.1591;
uit dit huwelijk:
1    Thomas, overl. Tilburg 19.8.1604, pauper, tr. N.N., hieruit:
            Peterke, tr. Denis Corstiaan Denis Hermans;
2    Pauwels (zie volgende generatie);
3    Marie, tr. Willem Willem Jansen Verschueren, hieruit;
            Dingna, tr. Peter Peters, won. Rotterdam;
            Liesbet, tr. Jan Jan Stevens, hieruit:
                    Willem en
Jenneke, in 1618 nog onmondig;       
4    Aleid, tr. Servaas Anthonis Mattheus Wouters, hieruit:
           Adriaan, Thomas, Peter, Antonia, Mechteld, Wouterke en Lucia,
           in 1618 nog onmondig;
5    Heilwich, tr. Niklaas Huibert Goiart Smitten; hieruit:
           Jan, Sebastiaan, Lucia, Huiberke, Marie, in 1618 nog onmondig,
           en Anna, tr. Adriaan Cornelis Somers;
6    Marten, in 1591 nog onmondig, geen nageslacht bekend;
7    Jan, in 1591 nog onmondig, tr. Tilburg 5.2.1605 Jenneke Jan Cornelis
      Brocken;
8    Hendrikske, in 1591 nog onmondig, tr. Cornelis Aart Corsten van Gilze,
            Jan en Huibert, in 1618 bijna mondig;
9    Cornelia, in 1591 nog onmondig, tr. Tilburg 1.12.1601 Jacob Adriaan
      Jacobs van Aalst.
      Cornelia had twee onwettige kinderen, Jan en Adriaanke, bij een zekere
      Jan Janssen diemen noempden den Duitsen
      (zie ► Cornelia Peter Pauwels Cornelissen).
10  Jenneke, in 1591 nog onmondig, tr. Tilburg 20.1.1605 Jan Peter Gerit
      Beykens;
            hieruit waarschijnlijk geen kinderen.

Fragment kaart Zijnen Loven
Terwijl zijn voorouders van de mannelijke kant in de Heikant woonden, vestigde Peter Pauwels Cornelissen Hermans zich na zijn huwelijk in de Tilburgse herdgang Loven. De familie zou daar tot ongeveer 1700 blijven wonen. Op deze kaart – een fragment van de manuscriptkaart van Diederik Zijnen uit 1760 – bevindt zich Loven rechtsonder (op deze kaart ligt het westen boven en het noorden rechts). De bezittingen lagen voor een deel tussen de Pelgrimsweg (op de kaart Den Pelgrims Pad) en de 'heerbaan' (op de kaart de Weg van Tilborg na Oosterwyk).

Generatie IX Pauwels Peter Pauwels Cornelissen

geb. omstr. 1565, ol. Tilburg vóór 24.4.1609;
tr. omstr. 1595 Anna Cornelis Hendrik Gerit Smolders, geb. omstr. 1570, overl. Tilburg vóór 16.1.1634;
uit dit huwelijk:
1 Adriana, tr. Tilburg 3.3.1620 Jan Adam Cornelis Damen Jacobs;
2 Cornelis, tr. Tilburg 15.7.1627 Maria Aart Jansen;
3 Jan (zie volgende generatie);
4 Maaike, overl. vóór 16.2.1645, tr. Peter Jan Adriaansen van Riel.


Generatie X

Jan Pauwels Peters

geb. Tilburg omstr. 1607, begr. Tilburg 17.7.1659;
tr. Tilburg 22.1.1628 Maria Joost Deckers, geb. Enschot, overl. Tilburg 15.12.1673;
uit dit huwelijk:
1 Paulijn, ged. Tilburg 30.11.1628, tr. Tilburg 25.2.1663 (pr.) Jan Willem Jan Jochems van Os, wednr. van Maddeleen Michiels;
2 Bartholomeus, ged. Tilburg 8.9.1632 (zie volgende generatie);
3 Anna, ged. Tilburg 29.4.1635, tr. Tilburg 25.1.1660 (pr.) Cornelis  Laureis Klaas;
4 Adrianus (Kronenburg?), ged. Tilburg 28.3.1640, tr. Tilburg 28.11.1666 (pr.) Anneke Jan Peter Zegers;
5 Arnoldus, geb. Tilburg, ged. Alphen 23.9.1642, begr. Tilburg 9.2.1668, tr. Tilburg 29.4.1663 (pr.) Teuntje Peters;
6 Maria, geb. omstr. 1645, tr. Tilburg 7.4.1669 (s.) Peter Michiel Adam Wijtens;
7 Petrus (Kronenburg?), ged. Tilburg 15.9.1648, tr. Tilburg 21.12.1670 (pr.) Grietje Beris Emmen.


Generatie XI

Bartel Jan Pauwels

ged. Tilburg 8.9.1632, begr. Tilburg 25.2.1684;
tr. Tilburg 8.2.1665 (pr.) Maaike Jan Dielis, geb. Oosterhout, begr. Tilburg 12.12.1704;
uit dit huwelijk:
1 Joannes, ged. Tilburg 17.6.1669, begr. Tilburg 4.10.1688, ongehuwd;
2 Joost, ged. Tilburg 19.1.1671, tr. Oisterwijk 9.12.1696 (pr.) Anna Denis Joosten (lees verder over Joost Bartels de Bruijn
);
3 Joanna, ged. Tilburg 19.1.1671;
4 Martinus, ged. Tilburg 30.11.1673 (zie de volgende generatie);
5 Maria, ged. Tilburg 3.2.1677, tr. Denis Huig Dirken van Vlijmen;
6 Cornelius, ged. Tilburg 30.5.1682, overl. na 1691.


Huwelijksakte Bartel Jan Paulus en Maaike Jan Dielis
De huwelijksakte van Bartel Jan Paulus en Maaike Jan Dielis in het trouwboek van de predikant van Tilburg. De tekst luidt:
Den 20 januarij syn in ondertrouw opghenomen Barthel Jan Pauls, jonckman van Tilborgh, out 27 jaeren, wonende te Love – syn broeder Ariaen Jan Pauls compareerde in plaetse van de moeder – met Maeycken Jan Dielis, jongedochter van Oosterhout, out 25 jaeren, woonende alhier te Love, alwaer sy ontrent 12 jaere ghewoont heeft – haer neve Jan Willemse compareerde in plaetse van de moeder. Ende nae onverhinderde proclamatien synse getrouwt den 8 februarij 1665.

Generatie XII


Marten Bartels de Bruijn

ged. Tilburg 30.11.1673, begr. Udenhout 2.5.1716;
tr. (1) Oisterwijk ?.2.1704 (pr.; ond. 19.1) Marie Jan van Buel, begr. Oisterwijk 30.4.1708;
tr. (2) Oisterwijk 21.10.1708 (pr.) Cornelia Thomas van Beurden, hertr. Oisterwijk 23.1.1717 Lambert Jan Robben;
kinderen uit (1):
1 Bartholomeus, ged. Oisterwijk 4.12.1704, overl. vóór 19.10.1708;
2 Joannes, ged. Oisterwijk 23.5.1706, tr. Oisterwijk 22.4.1731 (pr.) Anneke van Haaren, dr van Klaas en Adriana Wagemakers, ged. Oisterwijk 3.10.1705, overl. na 3.12.1760;
kinderen:
a Simon, ged. Oisterwijk 25.1.1732;
b Simon, ged. Oisterwijk 23.3.1733, arbeider, tr. Oirschot 14.10.1759 Henrica Houbraken (Rubraken, Rabraken, Hubraken, Habraken);
kinderen:
1 Nicolaas, ged. Diessen 23.11.1761, begr. Diessen 30.1.1762;
2 Jacobus, ged. Diessen 26.11.1763;
3 Martinus, ged. Diessen 27.10.1764;
4 Catharina, ged. Diessen 6.9.1767;
5 Cornelis, ged. Oirschot 17.5.1770;
6 Theodorus, ged. Oirschot 27.2.1773, tr. Anna Christina van Beerendonck;
kinderen ged. Oirschot: Symon 14.1.1797; Godefridus 6.12.1797; Henrica 29.11.1798; Cornelis 14.2.1800; Maria 25.2.1801; Simon 13.8.1802.
7 Johannes, ged. Oirschot 29.11.1775;
8 Martinus, ged. Oirschot 5.4.1781.
Borgbrief van 24.9.1760 voor Simon Jans de Bruijn van Oisterwijk naar Diessen.
c Martinus
, ged. Oisterwijk 5.3.1734, tr. Tilburg 10.4.1763 (pr.) Joanna Maria Adriaan Deckers (Hoof), geb. Enschot ca. 1737;
d Maria, ged. Oisterwijk 22.3.1736;
e Jacobus, ged. Oisterwijk 3.7.1738;
f  Joanna Maria, ged. Oisterwijk 27.5.1740;
g Joanna Maria, ged. Oisterwijk 8.6.1741, begr. Diessen 25.5.1809, tr. Diessen 22.5.1768 Peter Hendrik de Brouwer, begr. Diessen 2.2.1807 (Laar);
h Johannes, ged. Oisterwijk 8.4.1743, begr. Diessen 7.5.1784; tr. (1) Tilburg (Goirle) 16.4.1769 (pr.) Lucia Jan Jan Couwenberg, geb. Hilvarenbeek ca. 1747; tr. (2) Hilvarenbeek 11.7.1773 (s.) Maria van Akkerveken, geb. Lage Mierde;
i  Adriana, ged. Oisterwijk 14.8.1749;
3 Maria, ged. Oisterwijk 23.5.1706, tr. Oisterwijk 21.9.1732 (pr.) Peter Andries Berthout, wednr. van Adriana Putmans;
4 Bartholomeus, ged. Oisterwijk 24.4.1708, jong gestorven;
kinderen uit (2):
5 Thomas, ged. Oisterwijk 1.10.1710 (zie volgende generatie);
6 Bartholomeus, ged. Oisterwijk 3.2.1713, overl. Heukelom 6.8.1731, begr. Oisterwijk 8.8.1731.

Topografische kaart Udenhout-Oisterwijk
Fragment van de topografische kaart 1958 (schaal 1:100.000) van het gebied van Udenhout, Berkel, Enschot, Heukelom en Oisterwijk, gelegen ten noordoosten van Tilburg. Hier heeft mijn familie van vaderskant vanaf het begin van de achttiende tot het eind van de negentiende eeuw haar domicilie gehad.

Generatie XIII Thomas Martens de Bruijn

ged. Oisterwijk 1.10.1710, begr. Oisterwijk 16.7.1779;
tr. (1) Oisterwijk 24.11.1737 Maria Willem van Roessel, dr. van Willem van Roessel en Catharina van den Brekel, ged. Oisterwijk 22.9.1710, begr. Udenhout 05.10.1741;
tr. (2) Oisterwijk 5.8.1742 (pr.) Huberdina Jan Schoenmakers, dr. van Jan Schoenmakers en Catharina Brabandts, ged. Oisterwijk 20.06.1713, begr. Oisterwijk 29.4.1749;
tr. (3) Haaren 17.1.1751 Jenneke Dielis Heijms, dr. van Dielis Dirksz. en Barbara Goiartsdr. van den Braecken, ged. Liempde 29.09.1724, begr. Oisterwijk 27.5.1775;
uit (1):
1   Martinus, ged. Udenhout 19.9.1738, begr. Udenhout 11.8.1741;
2   Maria, ged. Udenhout 6.7.1741, begr. Oisterwijk 14.2.1780, tr. Oisterwijk 9.5.1762 (pr.) Peter Willem Jacobs, wednr. Geertrui Jan Swarts, geb. Boxtel, begr. Oisterwijk 27.6.1803;
uit (2):
3    Cornelius, ged. Udenhout 9.6.1743, tr. Hilvarenbeek (pr.) 19.1.1777 Wilhelmina Peter Jonkers, geb. Riel;
hieruit:
a Hubertina, ged. Riel 20.6.1779, overl. Alphen en Riel 4.4.1849, tr. Cornelis Aarts;
b Petrus, ged. Riel 1.4.1781, overl. Alphen en Riel 26.3.1842, ongeh.
c Johanna Maria, ged. Riel 10.2.1784, overl. Alphen en Riel 12.9.1834;
d Cornelia, ged. Riel 29.10.1785;
e Adriana, ged. Riel 11.9.1789;
4   Joannes, ged. Udenhout 13.10.1744, tr. Helvoirt 22.2.1778 Maria Hendrik Pullens;
kinderen:
a Huberdina, ged. Helvoirt 18.1.1782;
b Thomas, ged. Helvoirt 16.2.1783;
c Jan (vanaf 1829 De Bruin genoemd), ged. Helvoirt 16.2.1784, overl. Oirschot 24.11.1832, bouwman; tr. (1) Vught 8.2.1807 Anna Maria T(h)omasse(n), dr. van Christiaan Philippus en Engelberta Jan Michielse (roepnaam Engelina), geb. Oirschot ca. 1778, ged. onder de naam Maria Oirschot 11.2.1774?, overl. Oirschot 15.4.1820; tr. (2) Oirschot  3.5.1828 Johanna Maria van Steensel, bouwvrouw, dr. van Johannes  en Allegonda Oerlemans, wed. van Johannes  van Beek, ged. Oirschot 5.12.1786, overl. Oirschot 14.12.1863;
kinderen uit (1):
1 Peter, geb. Oirschot 6.4.1815, overl. Oirschot 6.4.1815;
2 Johannes, geb. Oirschot 15.5.1818, overl. Oirschot 15.5.1818;
kind uit (2):
3 Allegonda, geb. Oirschot 15.9.1829, overl. Oirschot 22.6.1864, tr. Oirschot 6.2.1858 Peter Johannes Quinten, geb. Westerhoven 16.5.1833.
5   Martinus, geb. Berkel, ged. Udenhout 12.9.1746, overl. Oisterwijk 13.3.1817, tr. Oisterwijk 28.4.1782 Adriana Willem Smits;
6   Catharina, ged. Oisterwijk 25.10.1748, begr. Oisterwijk 30.10.1748?;
uit (3):
7   Maria, ged. Oisterwijk 23.7.1752, begr. Oisterwijk 9.7.1804;
8   Egidius, geb. Berkel, ged. Udenhout 11.1.1754, begr. Oisterwijk 19.8.1755?;
9   Hubertus, geb. Berkel, ged. Udenhout 9.11.1755, overl. Berkel? vóór 4.12.1779, tr. Oisterwijk 2.11.1777 (pr.) Maria (Antonie) Scheffers, ged. Oisterwijk 30.7.1750, overl. Tilburg 1.5.1819 (hertr. Tilburg 24.9.1780 (pr.) Antonie Wisselaers);
hieruit:
a   Johanna, geb. Berkel, ged. Oisterwijk 10.9.1778, overl. Tilburg 8.1.1820, spinster, tr. Tilburg 4.11.1799 (s.) Gerardus Simon van Pelt, wever;
10 Henricus, geb. Berkel, ged. Udenhout 25.10.1757 (zie volgende generatie);
11 Guilielmus, ged. Oisterwijk 14.9.1760, begr. Tilburg 30.9.1794, tr. Udenhout 29.4.1787 Cornelia Dirk Nouwens, begr. Tilburg 17.10.1794;
hieruit:
a Joannes, ged. Udenhout 13.1.1789;
b Adilia, ged. Udenhout 19.2.1791;
12 Bartholomeus, geb. Berkel, ged. Udenhout 16.10.1762, tr. 's Gravenmoer 9.5.1813 Cornelia Besems, geb. Oosterhout 11.11.1770, dr. van Cornelis Besems en Pieternel Smits;
13 Barbara, ged. Oisterwijk 16.10.1765, tr. Helvoirt 1813 Marcus van Weert;
14 Petrus, ged. Oisterwijk 23.12.1768, overl. Heukelom 22.11.1838, tr. (1) Oisterwijk 16.3.1806 Maria Adriaan Scheffers, ged. Oisterwijk 6.9.1767, begr. Oisterwijk 28.12.1809; tr. (2) Berkel 28.2.1813 Anna Adriaan van Doesburg, geb. Heukelom, ged. Oisterwijk 11.7.1769, overl. Heukelom 24.5.1840;
hieruit:
a Joanna Maria, ged. Oisterwijk 28.8.1807, begr. Oisterwijk 30.10.1807;
15 Gertrudis, geb. Berkel, ged. Oisterwijk 11.8.1772, overl. Oisterwijk 1855?, dagloonster, tr. Oisterwijk 25.11.1810? Peter Vriends, zn. van Simon Vriends en Johanna van Roessel, dagloner, overl. Oisterwijk 9.4.1849.


Generatie XIV


Bidprentje Paula de Bruijn

Bidprentje van Paula de Bruijn, hierop abusievelijk Paulina de Bruin genoemd. Veel bidprentjes bevatten dergelijke fouten. Ook de Burgerlijke Stand was overigens in de negentiende eeuw nog verre van vlekkeloos wat de weergave van de namen betreft.


Hendrik de Bruijn

geb. Berkel, ged. Udenhout 25.10.1757, overl. Heukelom 18.5.1846, landbouwer, stierhouder in de gemeente Berkel c.a.,
tr. Oisterwijk 20.4.1789 (r.-k.) Maria Burgers, dr. van Joost Burgers en Paulijn Emmen, ged. Oisterwijk 12.3.1764, overl. Heukelom 3.2.1834;
uit dit huwelijk:
1 Thomas, ged. Oisterwijk 3.4.1790, overl. Stettin (Pruisen) 18.7.1813 als militair in het Napoleontische leger, ongehuwd;
2 Justus, ged. Oisterwijk 14.3.1792 (zie volgende generatie);
3 Arnoldus, ged. Oisterwijk 15.10.1794, begr. Oisterwijk 24.1.1795;
4 Joanna, ged. Oisterwijk 21.7.1796, overl. Oisterwijk 25.8.1871; tr. Berkel 30.4.1840 Jan Mathijssen, zn. van Adrianus en Joanna de Bresser, ged. Oisterwijk 29.1.1802, overl. Oisterwijk 27.8.1875;
5 Paula, ged. Oisterwijk 26.3.1798, overl. Tilburg 28.7.1869, tr. Tilburg 14.2.1828 Wilhelmus Huveners (Hoevenaars), zn. van Ignatius en Petronella Rijnen, ged. Tilburg 23.9.1782, overl. Tilburg 2.3.1875, landbouwer;
6 Wilhelmina, ged. Oisterwijk 6.5.1800, overl. Berkel 22.12.1876, ongehuwd;
7 Arnoldus, ged. Oisterwijk 21.9.1802, overl. Heukelom 4.2.1814;
8 Joannes, ged. Oisterwijk 21.3.1805, overl. Heukelom 24.4.1873, landbouwer, stierhouder in de gemeente Berkel c.a., tr. Oisterwijk 30.4.1840 Adriana Brekelmans, dr. van Joannes Brekelmans en Petronella Vromans, ged. Oisterwijk 2.5.1808, overl. Heukelom 26.6.1862;
uit dit huwelijk:
a Maria, geb. Heukelom 3.2.1841, overl. Helvoirt 2.9.1915, tr. Berkel-Enschot 20.2.1865 Adriaan Bergmans, zn. van Johannes en Antonetta van den Bijgaart, geb. Udenhout 28.1.1836; overl. Udenhout 27.2.1882, landbouwer;
b Peter, geb. Heukelom 21.9.1843, overl. Berkel-Enschot 24.4.1909, landbouwer, tr. Oisterwijk 3.2.1880 Wilhelmina Verhoeven, dr. van Nicolaas en Johanna de Bever, geb. Oisterwijk 1.4.1849, overl. Oisterwijk 5.11.1917;
uit dit huwelijk:
1 Johannes, geb. Oisterwijk 5.11.1880, overl. Oisterwijk 26.9.1939, arbeider, ongehuwd (kopie bidprentje);
2 Johanna, geb. Berkel 22.5.1887, overl. Tilburg 13.1.1924, tr., zonder beroep, Berkel-Enschot 7.5.1918 Gerardus Witlox, zn. van Johannes en Remigia Pijnenburg, landbouwer, geb. Helvoirt ca. 1890, hertr. Berkel-Enschot 10.2.1925 Hendrika van den Bragt;
3 Maria, geb. Berkel 17.2.1890, overl. Tilburg 4.12.1951, begr. Oisterwijk 7.12, tr. (1) Berkel-Enschot 19.5.1924 Wilhelmus van Zon, zn. van Lucas en Catharina van Loon, geb. Berkel-Enschot 15.10.1888, overl. Oisterwijk 1.1.1935, tr. (2) Cornelis van Summeren, overleden na 4.12.1951;
4 Josephus Nicolaas, geb. Moergestel 16.3.1882, overl. Oisterwijk 18.12.1905, ongehuwd;
5 Adriana, geb. Moergestel 22.8.1883, overl. Oirschot 29.3.1972, kloosterzuster, geprofest Oirschot 21.4.1912;
6 Johanna, geb. Moergestel 29.1.1885, overl. Moergestel 2.11.1885.
c Arnolda, geb. Heukelom 31.1.1846, tr. Oisterwijk 6.5.1873 Johannes van den Bijgaart, zn. van Adriaan en van Adriana Verhoeven, geb. Oisterwijk 10.2.1846, overl. Oisterwijk 4.10.1918, landbouwer;
d Henrica, geb. Heukelom 18.2.1848, overl. Oisterwijk 30.1.1924, ongehuwd;
9 Jacobus, ged. Oisterwijk 30.8.1807, overl. Oisterwijk 30.6.1881, ongehuwd.


Generatie XV

Bidprentje Thomas de Bruijn

Bidprentje van Thomas de Bruijn, oudste zoon van Joost de Bruijn en Janna Margareta Rensen.

Justus (Joost) de Bruijn

ged. Oisterwijk 14.3.1792, overl. Oisterwijk 30.12.1852, landbouwer, voerman,
tr. (1) Berkel 3.4.1814 Janna Margareta Rensen, wed. van Roelof Hendriks, dr. van Jacobus Rensen en Berendina Stoltenberg, ged. Steenderen 30.11.1773, overl. Oisterwijk 6.6.1843;
tr. (2) Oisterwijk 3.4.1845 Maria Elisabeth Brabers, dr. van Johannes Brabers en Adriana de Bont, geb. Goirle 31.12.1813, overl. Oisterwijk 3.9.1846;
uit (1):
1 Thomas, geb. Oisterwijk 14.8.1814, overl. Oisterwijk 9.4.1894, schoenmaker, winkelier, tr. Oisterwijk 24.11.1841 Arnolda de Bresser, dr. van Willem de Bresser en Hendrika Meijers, geb. Oisterwijk 4.6.1814, overl. Oisterwijk 1.11.1896;
uit dit huwelijk:
a Wilhelmina Maria, geb. Oisterwijk 2.7.1842, overl. Oisterwijk 23.1.1917, ongehuwd, kloosterlinge;
b Adriana Hendrika, geb. Oisterwijk 1.4.1844, overl. na 1870;
c Johannes Alphonsius, geb. Oisterwijk 23.2.1846, overl. na 4.5.1866, broodbakker;
d Maria Cornelia, geb. Oisterwijk 16.7.1848, overl. Diessen 10.11.1934, ongehuwd, liefdezuster;
e Christina Godefrida, geb. Oisterwijk 13.1.1851, overl. Oisterwijk 7.3.1851;
f  Christiaan Aloijsius, geb. Oisterwijk 30.8.1852, overl. Oisterwijk 18.2.1919, ongehuwd;
g Catharina Maria, geb. Oisterwijk 7.11.1855, overl. Oisterwijk 4.12.1855;
h Catharina Hendrika, geb. Oisterwijk 22.10.1857, overl. Diessen 20.11.1931, ongehuwd, liefdezuster;
2 Arnoldus, geb. Oisterwijk 7.3.1819, overl. Vught 6.12.1864, wonende te Oisterwijk, voerman, ongehuwd;
uit (2):
3 Johannes, geb. Oisterwijk 20.2.1846 (zie volgende generatie).


Generatie XVI

Sus Koppens-de Bruijn in 1958
‘Taante Sus’  in 1958. Wanneer deze oudtante bij ons op bezoek kwam, werd haar kanten mutsje op een standaard gezet. Zij was altijd in het zwart gekleed. Voor mij was haar verschijning een ontmoeting met een voorgoed voorbij verleden.

Huisje van Piet Koppens en Sus de Bruijn in de Waterstraat (tussen 16 en 18) in Diessen
Het karakteristieke huisje van Piet Koppens en Sus de Bruijn aan de Waterstraat in Diessen (tussen nrs. 16 en 18; afgebroken in 1957).
Beide foto's: Fotostichting Diessen.


Johannes (Jan) de Bruijn

geb. Oisterwijk 20.2.1846, overl. Tilburg 31.12.1925;
tr. Oisterwijk 15.4.1875 Gerarda de Brouwer, dr. van Adrianus de Brouwer en Johanna de Lepper, geb. Udenhout 7.7.1852, overl. Tilburg 15.1.1933;
uit dit huwelijk:
1  Josephus (Sjef), geb. Oisterwijk 11.2.1876, overl. Haaren 25.1.1968, ongehuwd;
2  Adrianus (Janus), geb. Oisterwijk 27.6.1877, overl. Oisterwijk 21.11.1902, ongehuwd;
3  Martinus, geb. Berkel 1.2.1879 (zie volgende generatie);
4  Johanna (Jans), geb. Berkel 29.8.1880, overl. Enschot 2.1.1930, tr. Johannes Bertens, geb. Udenhout 16.6.1876, overl. Enschot 28.3.1949;
5  Maria (Mie), geb. Oisterwijk 9.6.1882, overl. Tilburg 7.3.1953, tr. Tilburg 1.5.1907 Aloysius Franciscus van Asten, geb. Tilburg 3.1.1880, overl. Tilburg 6.5.1938;
6  Francis, geb. Oisterwijk 13.6.1884, overl. Oisterwijk 2.10.1884;
7  Francisca (Sus), geb. Oisterwijk 5.6.1886, overl. Hilvarenbeek 20.2.1971, tr. Diessen 3.2.1921 Petrus (Piet) Koppens, geb. Liempde 27.2.1870, overl. Diessen 12.8.1957;
8  Cornelis (Kees), geb. Moergestel 6.2.1888, overl. Tilburg 26.3.1962, tr. Tilburg 5.5.1936 Regina Wilhelmina Verhoeven, wed. van Johannes Petrus Aarts, geb. Tilburg 20.2.1902, overl. Tilburg 1.10.1948;
9  Adriana Martina Helena (Jana), geb. Moergestel 10.1.1891, overl. Tilburg 30.4.1939, ongehuwd;
10 Elisabeth (Bet), geb. Moergestel 4.8.1894, overl. 's-Hertogenbosch  27.7.1959, tr. Johannes Jacobus Mutsaers, geb. Cromvoirt 20.6.1889, overl. Vught 29.7.1969.


Bidprentje Johannes de Bruijn Bidprentje Gerarda de Brouwer
De bidprentjes van mijn overgrootouders Jan de Bruijn en Gerarda de Brouwer. Waarschijnlijk omdat mijn overgrootmoeder Dien werd genoemd, staat er op beide prentjes abusievelijk Gerardina.


Generatie XVII

Martinus (Tinus) de Bruijn

geb. Berkel 1.2.1879, overl. Tilburg 20.1.1957;
tr. Tilburg 15.1.1913 Dingena Koks, dr. van Jacobus Koks en Johanna Hessels, geb. Dongen 25.6.1878, overl. Tilburg 18.6.1960;
uit dit huwelijk:
1   Gerarda Johanna (Dien), geb. Tilburg 15.4.1915, overl. Hilvarenbeek 3.8.2001, tr. Tilburg 17.6.1944 Johannes Antonius (Jan) de Leeuw, geb. Tilburg 27.2.1917, overl. Hilvarenbeek 23.4.2003;
2   Jacobus Johannes (Sjaak), geb. Tilburg 29.8.1916; overl. Tilburg 11.11.1992, kettingscheerder, ongehuwd;
3   Joannes Josephus (Jan), geb. Tilburg 1.10.1917 (zie volgende generatie);
4   Joanna Cornelia Maria (Jo), geb. Tilburg 16.7.1919, overl. Tilburg 30.4.1973, ongehuwd;
5   Franciscus Adrianus Antonius, geb. Tilburg 21.10.1920, overl. Tilburg 9.2.1922;
6   Franciscus Petrus (Frans), geb. Tilburg 9.12.1922, overl. Tilburg 24.8.1973, twernersbaas, tr. Tilburg 20.5.1952 Anna Maria Helena (Annie) Schellekens, dr. van Johannes Franciscus en Maria Theresia Strackx, geb. Tilburg 26.2.1928, overl. 16.12.1993;
uit dit huwelijk:
a   Dingena Theresia Maria (Inga), geb. Tilburg 4.4.1953.

Familie De Bruijn
Het echtpaar Martinus de Bruijn en Dingena Koks met hun kinderen (van links naar rechts) Frans, Jo, Sjaak, Dien en Jan. De fotocompositie zal in de jaren veertig van de twintigste eeuw zijn gemaakt.


Generatie XVIII
Huwelijksfoto van
Jan de Bruijn en Riet Mutsaers, genomen op de trap van het paleis-raadhuis in Tilburg.
Huwelijksfoto Jan en Riet

Joannes Josephus (Jan) de Bruijn

geb. Tilburg 1.10.1917, overl. Tilburg 17.9.1993;
tr. Tilburg 12.2.1947 Maria Antonetta (Riet) Mutsaers, dr. van Wilhelmus Josephus Mutsaers en Wilhelmina Emans, geb. Tilburg 14.7.1915, overl. Goirle 30.3.2007;
uit dit huwelijk:
1   Martinus Wilhelmus Josephus (Martin), geb. Tilburg 7.2.1948 (zie volgende generatie);
2   Jacobus Leonardus Wilhelmus Nicolaas (Jac), geb. Tilburg 6.12.1950;
3   Johannes Henricus Maria Adrianus (Jan), geb. Tilburg 10.1.1953;
4   Wilhelmina Anna Dingena Maria (Willemien), geb. Tilburg 13.10.1955;
5   Franciscus Josephus Maria (Frans), geb. Tilburg 13.7.1958.


Generatie XIX

Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn

geb. Tilburg 7.2.1948, (rechts)historicus;
tr. Oirschot 25.3.1971 Hendrina Taetske Lamberta Catharina Strouken, dr. van Gerardus Hubertus Strouken en Aaltje Ottilie Ottema, geb. Tegelen 10.11.1951, huw. ontbonden 22.1.1992;
partner van (registratie Utrecht 2.1.2013) Charlotte Jeanine Christine (Lotty) Broer, dr. van Nicolaas Cornelis Broer en Neeltje Alida Brakkee, geb. 's-Gravenhage 29.12.1959, mediëviste.


© 2011-2022 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2011; laatst bewerkt 12 maart 2022.