Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
’k Zie oe daor zo gère ligge,
Tilburg, waor 'k gebore ben...

De afbeelding is een meerkleurenets van C.M. de Kort en toont Tilburg vanuit het noorden in de jaren veertig of vijftig van de twintigste eeuw.

Andere genealogische overzichten:
Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
Kwartierstaat van Martin W.J. de Bruijn
Zie verder ook de lijst van
Genealogische bijdragen

Stamreeks Leijten-Mutsaers
door Martin W.J. de Bruijn

(in aanbouw)

Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘Stamreeks Leijten-Mutsaers’ (www.broerendebruijn.nl/StamreeksLeijtenMutsaers.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).

Waarschuwing: ik ben me er terdege van bewust dat dit werk niet vlekkeloos is en houd me aanbevolen voor iedere verbetering en/of aanvulling (mwjdebruijn[at]casema[punt]nl).

Gebruikte afkortingen

dr.
      dochter
omstr. omstreeks
geb.      geboren
ged.      gedoopt
overl.   overleden
begr.    begraven
tr. (1)  (eerste) huwelijk
pr.        huwelijk voor de predikant gesloten
            (dit gold als burgerlijk huwe­lijk)
s.          huwelijk voor de schepenen  gesloten
            (burgerlijk huwelijk)

r.-k.     kerkelijk huwelijk (voor de pastoor)
wed.    weduwe
wedn.  weduwnaar

N.N.
    nomen nescio (naam onbekend)
Dit is de stamreeks ‒ de afstamming per generatie van vader op zoon ‒ van mijn moeder, Maria Antonetta Mutsaers (1915-2007), en haar broers en zusters. Vanaf de oudst bekende generatie heeft deze familie in Tilburg en het aangrenzende dorp Moergestel gewoond. In tegenstelling tot het voorgeslacht van mijn vader, dat vrijwel geheel uit boeren bestond, waren de meeste voorouders van mijn moeder in de laatste generaties ambachtsman of arbeider en hierdoor een stuk mobieler dan de landbouwers. Mijn overgrootvader Adriaan Mutsaers was tot het eind van zijn leven smid en trammeester in Breda, mijn grootvader Willem Mutsaers keerde terug naar zijn geboorteplaats Tilburg, waar hij wagenmaker werd op ‘D’n Atelier’ van de spoorwegen. In de achttiende eeuw is de familienaam gewijzigd van Leijten in Mutsaers. De reden hiervan kon nog niet worden achterhaald.

J.C.F. van Osch publiceerde een genealogie van verschillende families: De nakomelingen van Mutsart-Mutsaerts-Mutsaers-Musters 1270-2000 (z.pl. z.j. [2000]). Hoewel het werk nogal slordig is, komt aan hem de verdienste toe dat hij zowel de overgang van de familienaam (generatie IX) als de herkomst van Willem/Willebord Mutsaers (generatie XI) heeft vastgesteld en aannemelijk gemaakt. Ik kom daar bij de betreffende generaties op terug. De gegevens van de oudste generaties zijn grotendeels aan genoemde publicatie ontleend.

De spelling van de familienaam is aanvankelijk doorgaans Mutsaerts, later is Mutsaers zonder t de vaste spellingswijze geworden. Dit wordt in deze stamreeks aangehouden.

Generatie I

Jan Leijten

geb. omstr. 1460, overl. omstr. 1507,
tr. omstr. 1480 Marie Hendrik Wouter Meus (niet: Meens) (van den Nieuwenhuizen?);
kinderen:
Adriaan, Elizabet, Hendrik, Hendrikske, Hilleke, Jan (zie volgende generatie),  Margriet, Marij, Willem.


N.B. De gegevens over de echtgenote in het boek van Van Osch zijn waarschijnlijk onjuist.

Generatie II

Jan Jan Leijten

geb. omstr. 1485, overl. vóór 14.1.1542,
tr. omstr. 1505 Heilwig;
kinderen:
Anna, Huibert (zie volgende generatie), Jan, Joost, Willemke.

Generatie III

Huibert Jan Jan Leijten

geb. omstr. 1510, overl. vóór 1570,
tr. Katelijn Jan Hendrik Klaas Wouter van Gestel, overl. na 1570;
kinderen:
Denis (zie volgende generatie), Katelijn, Jan.

Generatie IV

Denis Huibert Jan Leijten

geb. omstr. 1540, overl. vóór 1609,
tr. Anna Cornelis Willem van de Loo, overl. vr. 1609;
kinderen:
Huibert (zie volgende generatie), Marie, Heilke, Willem, Cornelis, Adriaan, Joost, Jan, Katelijn.

Generatie V

Huibert Denis Huibert Leijten

geb. omstr. 1570,
tr. Marie Peter Antonis van Beurden;
kinderen:
Jan (zie volgende generatie), Willemke, Denis.

Generatie VI

Jan Huibert Denis Leijten

geb. omstr. 1595,
tr. omstr. 1623 (1) Huibertke Adriaan Jan Dirks van Schijndel,
tr. (2) Tilburg 26.1.1627 Heilke Gerit Adriaan Smolders, geb. omstr. 1595;
Kinderen uit (1):
1   Marie, ged. Tilburg 1.1.1625;
Kinderen uit (2):
2   Gerit, ged. Tilburg 18.2.1628;
3   Huibert, ged. Tilburg 21.1.1629 (zie volgende generatie).

Generatie VII

Huibert Jan Huibert Leijten

ged. Tilburg 21.1.1629, overl. vóór 1690,
tr. Anneke, overl. vóór 1690;
kinderen:
1   Adriaan, ged. Tilburg 25.9.1653;
2   Gerard
, ged. Tilburg 5.5.1657 (zie volgende generatie);
3   Willemke
, ged. Tilburg 21.1.1659;
4   Huibert, ged. Tilburg 2.7.1660;
5   Liesbet.

Generatie VIII

Gerard Huibert Leijten

ged. Tilburg 5.5.1657, overl. omstr. 1694,
tr. Tilburg 15.1.1689 Adriaantje Jan van den Bosch, geb. omstr. 1665, overl. vóór 6.10.1715;
kinderen:
1   Huibert, ged. Tilburg 14.4.1690 (zie volgende generatie);
2   Gerard
, ged. Tilburg 15.12.1693.

Adriaantje hertr. Tilburg 4.10.1705 (pr.) Arnoldus Nouwens en overl. vóór 26.11.1716, toen Arnoldus in Tilburg voor de schepenen hertrouwde met Andrieske Jan de Cort.

Generatie IX

Huibert Gerard Leijten/Mutsaers

ged. Tilburg 14.4.1690, begr. Tilburg 12.10.1726 (Veldhoven),
tr. Tilburg 20.10.1715 (pr.) Maria Cornelis Dekkers, ged. Tilburg 28.5.1690, overl. na 12.10.1726;
kinderen:
1   Gerardina, ged. Tilburg 28.6.1716;
2   Anna Maria
, ged. Tilburg 30.9.1717;
3   Adriaan
, ged. Tilburg 1.6.1719 (zie volgende generatie);
4   Cornelis
, ged. Tilburg 9.7.1721;
5   Cornelia, ged. Tilburg 26.1.1725.

Hubertus filius Gerardi Huijbert Leijten et Adrianȩ uxoris luidt de vermelding in de doopakte van Huibert. Bij zijn huwelijk op 20 oktober 1715 werd hij aangeduid als Huijbert Mutzers. Blijkens de akte waren zijn ouders overleden en werd hij bijgestaan door zijn grootvader Jan van den Bosch. Dit is al een eerste aanwijzing dat zijn vader Gerard Huibert Leijten was. Deze gedachte wordt versterkt door het feit dat zowel bij het huwelijk van zijn veronderstelde ouders in 1689 als zijn eigen huwelijk in 1715 de Veldhoven in Tilburg als hun woonplaats werd aangeduid. Ook bij zijn overlijden in 1726 woonde Huibert in de Veldhoven. Bij de doop van zijn kinderen werd Huibert vervolgens steeds Mutsaerts genoemd. Dat hij de zoon was van een Gerard blijkt uit de doopakte van zijn zoon Cornelis in 1721: deze werd toen aangeduid als filius Huberti Geraert Mutsaers et Marie Cornelis Dekkers, zoon van Huibert Gerard Mutsaers en Marie Cornelis Deckers. Dit is een derde argument voor de identificatie, een vierde dat er in die periode in Tilburg geen ander persoon voor de vereenzelviging in aanmerking komt. De reden voor de wijziging van de familienaam van Leijten in Mutsaers blijft overigens vooralsnog in het duister. Dat deze familienaam na zeven (!) generaties via een familie Smolders overgedragen is – zoals J.C.F. van Osch, De nakomelingen van Mutsart - Mutsaerts - Mutsaers - Musters, ald. 483, beweert –, acht ik uitgesloten.

Trouwakte Huibert Mutsaerts en Marie Deckers
De trouwakte van Huibert Mutsaers en Marij Dekkers in het predikantstrouwboek van Tilburg. De tekst luidt: Huijbert Mutzers, jongman, oud 25 jaar, syn ouders overleeden, geassisteert met syn grootvader Jan van den Bos, met Marij Cornelis Dekkers, jongedogter, oud 25 jaar, haar ouders overleeden, geassisteert met haar broeder Laurens, beyde geboren tot Tilborgh en wonende aan de Veldhoven. Ondertrouwt den 6 october (1715). Getrouwt den 20 dito.

Generatie X

Adriaan Mutsaers

ged. Tilburg, 1.6.1719, begr. Tilburg 19.3.1766,
tr. Genderen 9.8.1745 Maria Wijtingh, geb. Genderen;
kinderen:  
1   Maria, ged. Tilburg 4.10.1746;
2   Hubertus
, ged. Tilburg 26.6.1750;
3   Willebrordus
, ged. Tilburg 5.3.1753 (zie volgende generatie);
4   Hubertus
, ged. Tilburg 18.4.1759.

Op het internet wordt abusievelijk vermeld dat Maria Wijtingh in 1725 in Tilburg geboren/gedoopt is. Volgens de huwelijksakte was zij afkomstig van Genderen.

Generatie XI

Willebrord/Willem Mutsaers

ged. Tilburg 5.3.1753, begr. Moergestel 6.4.1803,
tr. Moergestel 27.4.1777 (r.-k.) Elisabeth Bartel van de Pol, ged. Moergestel 11.11.1743, overl. Tilburg 4.4.1816;
kinderen:
1   Adrianus, ged. Moergestel 31.12.1777;
2   Cornelia
, ged. Moergestel 28.10.1779;
3   Adrianus
, ged. Moergestel 7.3.1782 (zie volgende generatie);
4   Maria
, ged. Moergestel 25.2.1784;
5   Lucia
, ged.Moergestel 15.9.1785;
6   Maria
, ged. Moergestel 12.6.1788.

Op 12 april 1777 verkreeg een Willebrord Mutsaers een zogeheten borgbrief van Tilburg voor Moergestel. In een dergelijk document stelde de gemeente van vertrek zich garant voor het onderhoud van de vertrekkende persoon of personen voor het geval dat deze(n) later tot armoede zou(den) komen te vervallen. In een Moergestelse trouwakte van 27 april 1777 werd een Wilhelmus Mutsaers vermeld, die ook verder als zodanig werd aangeduid. Gezien de coïncidentie van plaatsen en data en het in beide gevallen gebruikte naamdeel Wil- is de identificatie van Willebrord/Willem Mutsaers nagenoeg zeker.

Generatie XII

Adriaan Mutsaers

ged. Moergestel 7.3.1782, overl. Moergestel 16.12.1858, dagloner,
tr. (1) Moergestel 5.5.1805 Johanna Cornelis Klaassen, ged. Moergestel 4.12.1776, overl. Moergestel 23.4.1816;
tr. (2) Moergestel 13.2.1825 Anna Maria van de Loo, ged. Moergestel 12.7.1781;
kinderen uit (1):
1   Wilhelmus, ged. Moergestel 13.03.1806 (zie volgende generatie);
2   Gertrudis
, ged. Moergestel 23.1.1809;
3   Wilhelmina
, geb. omstr. 1812, overl. Tilburg 15.7.1859;
4   Cornelis
, geb. Moergestel 3.2.1815;
kind uit (2):
5   Johannes, geb. Moergestel 23.3.1826.

Generatie XIII

Wilhelmus Mutsaers

ged. Moergestel 13.3.1806, overl. Tilburg 20.10.1865, dienstknecht, fabriekwerker, 
tr. Tilburg 27.4.1843 Martina van der Wegen, ged. Udenhout 5.11.1809, dagloonster, overl. Tilburg 22.2.1891;
kinderen:
1   Johanna Maria, geb. Tilburg 14.2.1844, overl. Tilburg 22.2.1923;
2   Adrianus Michaël, geb. Tilburg 29.9.1846 (zie volgende generatie);
3   Petronella Vincentia
, geb. Tilburg 19.7.1850, overl. Tilburg 13.2.1867;
4   Cornelia Maria Josepha
, geb. Tilburg 30.3.1853, overl. Tilburg 11.4.1891, tr. Johannes Franciscus Sebregs.

Generatie XIV

Adrianus Michaël Mutsaers

geb. Tilburg 29.9.1846, smid, trammeester, overl. Breda 11.2.1931,
tr. Tilburg 20.8.1874 Johanna Adriana Simons, geb. Tilburg 15.1.1846,
naaister, overl. Breda 13.10.1935;
kinderen:
1   Wilhelmus Josephus, geb. Tilburg 23.9.1875 (zie volgende generatie);
2   Wilhelmina Maria
, geb. Tilburg 29.8.1877, overl. Tilburg 16.9.1878;
3   Henricus Joannes
, geb. Tilburg 17.9.1879,  slotenmaker, koffiehuishouder,
overl. Breda 15.2.1917, tr. Dordrecht 30.1.1913 Maria Henrica Jacoba Josepha Verhulst, geb. ’s-Hertogenbosch 2.11.1879 (hertr. Amsterdam 30.9.1920 Willem Schram, geb. Dordrecht 24.10.1889, veemarbeider, later betaalmeester op een scheepswerf);
4  
Julius Alphonsus Maria (Jules), geb. Breda 4.8.1882, militair, overl. Vinkeveen 29.5.1965, tr. Soest 15.5.1914 Maria Sukel, geb. Soest 12.8.1883.
5   Maria Wilhelmina Martina, geb. Breda 2.3.1884, overl. Breda 6.9.1890.
6   Leonie Josephina Maria (Lenie), geb. Breda 1.12.1886, overl. Breda 9.9.1911, ongehuwd, zonder beroep.

Generatie XV

Wilhelmus Josephus (Willem) Mutsaers

geb. Tilburg 23.9.1875, 
overl. Tilburg 11.1.1963, wagenmaker spoorwegen,
tr. Ginneken 8.10.1902 Wilhelmina Emans, geb. Breda 8.10.1879, overl. Tilburg 7.9.1953;
kinderen:
1   Anna Elisabeth Wilhelmina Maria (Annie), geb. Tilburg 14.7.1903, overl. Tilburg 23.5.1970, tr. Bergen op Zoom 28.8.1939 Petrus (Piet) Verdult, geb. Bergen op Zoom 29.1.1899, overl. Bergen op Zoom 2.8.1958, slager;
2   Johannes Adrianus (Jan), geb. Tilburg 8.9.1904, overl. Tilburg 18.6.1990, rijksambtenaar, tr. (1) Tilburg 25.8.1930 Carolina Elisa Philomena Godefrida (Felie) Donders, geb. Tilburg 22.2.1907, overl. Tilburg 20.9.1955; tr. (2) Gilze 19.5.1958 Engelina Helena Margaretha Geertruida (Liny) Banus, wed. van Jan Hendrik Vos, geb. Hoogezand 11.10.1913, overl. Haren 21.10.1997;
3   Leonie Elisabeth (Lenie), geb. Tilburg 12.2.1906, overl. Tilburg 24.1.1982, tr. Tilburg 8.5.1934 Joannes Wilhelmus Antonius (Jan) Kuijters, decorateur, geb. Tilburg 29.1.1903, overl. Kaatsheuvel 12.2.1984;
4   Elisabeth Christina (Betsie), geb. Tilburg 14.10.1907, overl. Moergestel 30.9.2005, tr. Tilburg 16.5.1933 Antonius Eduardus Maria (Toon) van Abeelen, administrateur, geb. Tilburg 30.12.1904, overl. Tilburg 18.2.1975;
5   Geertruida (Truus), geb. Tilburg 14.1.1913, overl. Tilburg 20.6.2001, tr. Tilburg 9.5.1938 Antonius Leonardus (Toon) IJsenbrant, gemeenteambtenaar, geb. Nieuw-Vossemeer 1.11.1913, overl. Tilburg 4.9.2004;
6   Joanna Wilhelmina Maria (Jo), geb. Tilburg 31.1.1914, overl. Tilburg 13.10.2008, tr. Tilburg 13.4.1942 Petrus Hermanus (Piet) Kroezen, gemeenteambtenaar, geb. Boxmeer 3.1.1918, overl. Tilburg 26.5.1976;
7   Wilhelmina Cornelia (Mien), geb. Tilburg 14.7.1915, overl. Tilburg 13.5.2009, tr. Tilburg 12.2.1947 Wilhelmus Hubertus (Wim) Schraven, wever, geb. Ravenstein 14.8.1920, overl. Tilburg 3.8.2002;
8   Maria Antonetta (Riet), geb. Tilburg 14.7.1915 (zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn);
9   Christina (Stiny), geb. Tilburg 22.2.1917, overl. Oisterwijk 1.4.2005, tr. Tilburg 5.5.1941 Leonardus Cornelis Maria (Leo) van Poppel, onderhoudsmonteur, geb. Tilburg 15.8.1912, overl. Oisterwijk 8.4.2009;
10  Adrianus Leonardus Maria (Ad), geb. Tilburg 5.1.1919, overl. Tilburg 28.9.2006, gemeenteambtenaar, tr. Hulst 26.4.1948 Jeanne Leonie Rudolf Meersschaert, geb. Hulst 3.4.1926, overl. Berkel-Enschot 12.2.2011.

Het echtpaar Willem Mutsaers en Wilhelmina Emans met hun tien kinderen (van links naar rechts Lenie, Riet, Truus, Ad, Mien, Annie, Stiny, Jo, Betsie en Jan. De foto is vermoedelijk gemaakt bij de veertigjarige bruiloft in 1942.

Gezin Mutsaers-Emans

© 2012-2018 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 12 mei 2012; laatst bewerkt 23 december 2018.