Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

Bronnen
Voor de hier gebruikte afkortingen zie ook de webpagina Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch [GAHt], Rechterlijk archief [R.] 's-Hertogenbosch 1182, blz. 481 (14.4.1401), blz. 517 (4.5.1401), blz. 568 (11.6.1401); 1185, f. 224v. (27.10.1407), f. 308-308v. (17.3.1408), 1186, f. 121 (28.3.1409); 1187, f. 300 (15.1.1412); 1189, f. 122-122v. (30.4.1415); 1191, f. 121 (5.5.1419); 1193, f. 301-302v. (30.1.1423);
1194, f. 114v. (3.6.1424).
Regionaal Archief Tilburg, R. Oisterwijk 143, f. 12 (30.1.1418); f. 22v. (8.4.1422); 146, f. 36 (28.10.1429).

Literatuur
Een overzicht van de geschiedenis van Tilburg van de achtste tot het midden van de vijftiende eeuw met literatuuropgave biedt Lauran Toorians (red.), 'Tilburg in de Middeleeuwen 709-1450', in: C. Gorisse (hoofdred.), Tilburg stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 47-94.
Jan Jans van Heyst

Jan Jans van Heyst zien we voor het eerst met zekerheid optreden in 1401, toen Goiart Goiarts van Heyst hem een ½ mudzaad land op Stoc hasselt in erfelijke pacht gaf. Zijn vader gebruikte toen zijn naastingsrecht.

Hij is jong overleden. Op 27 oktober 1407 was zijn vader aanwezig in de schrijfkamer van de Bossche schepenen voor de aankoop van een pacht van een mud rogge (R. ’s-Hertogenbosch 1185, f. 224v.). De weduwe, Mechteld lang Daneels, hoogstwaarschijnlijk ook Tilburgse van geboorte, zal het boerenbedrijf in Tilburg in de Stokhasselt met haar drie zonen hebben voortgezet. Zoon Pauwels lijkt al jong te zijn overleden. Zoon Jan trouwde met de Goirlese Liesbet Jan Weeldmans en overleed kinderloos in 1429. Daneel (zie volgende generatie) erfde (een deel van) de nalatenschap van zijn broer (R. Oisterwijk 146, f. 36).

Een door wijlen M. Spierings gemaakt fiche verwijst voor Mechteld lang Daneels, weduwe van Jan van Heyst, naar een Bossche schepenakte in R. ’s-Hertogenbosch 1184, f. 199 (jaren 1405/06), maar ik heb deze akte daar niet aangetroffen en houd me aanbevolen voor de juiste vindplaats.

In 1409 is er sprake van een stuk grond dat Mechteld Danels, in wie we de weduwe van Jan van Heyst herkennen, van Pauwels Goiartsz. van Heyst had verkregen (R. 1186, f. 121 (28.3.1409); ook R. 1187, f. 300 (15.1.1412)).

Een Bossche schepenakte van 30 april 1415 leert ons dat zoon Pauwels waarschijnlijk overleden was. De weduwe en haar inmiddels volwassen geworden zoons Jan en Daneel droegen toen de helft in een stuk grond geheten den Boghart in de Stokhasselt, welke helft ten behoeve van zichzelf en haar kinderen van Pauwels en Goiart zonen van wijlen Goiart van Heyst had verkregen, over aan Gerit Schilder, die al de andere helft bezat. Vervolgens transporteerde Gerit aan de weduwe en haar kinderen een stuk grond van een half mudzaad in de Stokhasselt, dat aan Goiart Pauwelsz. van Heyst had toebehoord. Volgens een aantekening onder de akte moest de grosse van de oorkonde aan de broeders Jan en Daneel worden gegeven (R. ’s-Hertogenbosch 1189, f. 122-122v.). Gerit Schilder had alle goederen van Goiart Pauwelsz. van Heyst van Gijsbrecht Jacobsz. door middel van een Oisterwijks schepenvonnis gekocht (zie ook R. 1189, f. 189v. (22.8.1415) en R. 1191, f. 147v. en 151 (13 of 14.7.1419).

Zoon Jan, zoen wilner Jans van Heijst, erkende met vijf anderen op 28 oktober 1418 dat zij aan Marcelis Wijtman Geritsz. zes lopen rogge verkocht hadden (R. Oisterwijk 143, f. 6v.).

Op 30 januari 1418 verkochten Geertruid Willem Grietenz. en haar kinderen aan de weduwe totter tochten – dit wil zeggen in vruchtgebruik – en aan haar kinderen ter erfelichen te bliven een bunder beemd in Tilburg inden Brant. Frank Willem Grietenz. deed hierbij afstand van zijn recht (R. Oisterwijk 143, f. 12). In 1422 strekte een stuk grond in Tilburg aen die Horenvoirt aan erf van Mechteld en haar kinderen (R. ’s-Hertogenbosch 1192, f. 479v.).

Mogelijk is Mechteld in 1422 overleden. Op 8 april 1422 verkocht Aart Wouter de Beer (sBeren) een mud rogge erfelijke pacht dat Jan Pauwels van Heyst betaalde uit enen goede geheijten ter Lijnden met alle sijnre toebehoerten ende voert uut allen sinen auden goeden soe waer die gelegen sijn aan de gebroeders Jan en Daneel van Heyst. Simon Herman sHeerden deed hierbij afstand van zijn naastingsrecht (R. Oisterwijk 143, f. 22v.). Maar het ‘wijlen’ ontbreekt voor Mechteld nog in een belending van 14 februari 1423 (R. Oisterwijk 144, f. 73).

Op 30 januari 1423 vonden er belangrijke transacties plaats voor de gebroeders afzonderlijk (R. 's-Hertogenbosch 1193, f. 301-302v.). Zie hiervoor onder de volgende generatie.

Terug naar de stamreeks

© 2015-2019 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 20 juli 2015; laatst bewerkt 1 juli 2019.