Droochsloot
Startpagina | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Inhoudsopgave
van de webstek van Charlotte (Lotty) J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn

Uitgaven

Lezingen

Boekwinkeltje De Trechter


Coproducties
De eerste kerken in Utrecht
Domplein revisited
Utrechts eerste kerk revisited
PR1 en PR2 revisited
Van tempeltje tot kathedraal
De Karolingische domkerk
Een huiskamertje als kathedraal?
Kanttekeningen bij de uitgave Bonifatius in Dorestad
Bonifatius als bouwer van de Sint-Salvatorkerk
De bouw van Utrechts eerste kerk
     en de vooringenomenheid van Bonifatius

De Heilig-Kruiskapel
De Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie
Rondom het Utrechts stadsrecht
De nieuwe uitgave De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad
     en de eerste kerken in Utrecht

De stichting van het johannieterklooster in Utrecht
De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Utrecht op Wikipedia
Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?

Zie hieronder ook het thema Op en rond het Domplein

Bakker

Charlotte Broer

Utrechtse geschiedenis
Van monniken en kanunniken. De monastieke traditie
     in Utrecht van de zevende tot het midden van de
     elfde eeuw

Waar(om) is dat feestje? Kanttekeningen
     bij de viering van het Bilts jubileum

900 jaar De Bilt?
Kwartierstaat van Charlotte J.C. (Lotty) Broer

De Hohorst of Heiligenberg
De Soester Eng
Het zogenaamde Utrechtse kerkenkruis
Sporen van Cluny in de Utrechtse abdijen van
     Sint-Paulus en Sint-Laurens?
Over de benedictijner abdij van Sint-Laurens
     in Oostbroek-De Bilt. Bijdrage tot de
     landschapsbiografie Oostbroek
Summary of Charlotte J.C. Broer's PhD thesis
     Uniek in de stad (Unique in the city)

Genealogie
Kwartierstaat van Charlotte (Lotty) J.C. Broer
Lekkerkerkse families I
Lekkerkerkse families II
Lekkerkerkse families III

Afbeelding wever

Martin de Bruijn

Rechtsgeschiedenis
Algemene samenvatting en slotbeschouwing van
     Husinghe ende hofstede

Summary of Martin W.J. de Bruijn's PhD thesis
     Husinghe ende hofstede
Het gebruik van anachronische begrippen
     in de geschiedschrijving

Over het zeventuig
Grondboekhouding
De middeleeuwen kenden geen eigendom
De dertiende penning
Rolverwisseling, eigendomsverschuiving,
     rolverschuiving?
Grondrente, een negentiende-eeuws begrip
Stedelijke erfpacht historisch bezien

Utrechtse geschiedenis
Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:
     een nagenoeg ondoordringbaar moeras
De burcht Trecht
Waar stond precies de eerste Utrechtse kerk?
Utrecht en het Duitse Soest
De eerste Utrechtse bisschoppen
Utrecht, Dorestad en hun bisschoppen
De stadswording van Utrecht
De vicus Stathe
De Oudelle

De Bemuurde Weerd
Een oud Frans schild van bisschop
     Florens van Wevelinghoven

Michiel de verluchter
Wijk- en buurtorganisatie
Is meten altijd weten?
De domtoren in Utrecht, oud en nieuw
De domtoren als statement
Het bisschopshof in Utrecht
     Bouwstenen voor de reconstructie

Wed 3A-9 in Utrecht
Een claustraal huis van Sint-Jan in Utrecht
Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20
Jeruzalemstraat 8-10 in Utrecht en de hardheid
     van steen, hout en papier

Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
Paushuize in Utrecht

René Descartes in Utrecht
Eeuwigdurende memorie
‘Dat oranje mannetje’
De vermeende Ierse wortels van De Bilt
Maarten van Rossem en de geschiedwetenschap
Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties

Geschiedenis van Noord-Brabant
‘Meerhoven’ in de Late Middeleeuwen
Hoe oud is Tilburg?
Van Spaendonck

Daneel van Heyst. Een vijftiende-eeuwse Tilburger
     en zijn omgeving

Schôon en lillek. De teloorgang van een Tilburgs wevershuis

Genealogie
Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
Stamreeks Leijten-Mutsaers
Kwartierstaat Martin de Bruijn

Luchtfoto Domplein

Thema:
Op en rond het Domplein

Context
►  Tussen Rijn en Vecht
Beschouwingen over de rivierlopen in en rond Utrecht circa 1100.
►  Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:
     een nagenoeg ondoordringbaar moeras
Kanttekeningen bij een Engelstalig artikel van de archeologen, geologen en fysisch-geografen M. van Dinter, K.M. Cohen, W.Z. Hoek, E. Stouthamer, E. Jansma en M. Middelkoop.        
►  Algemene samenvatting en slotbeschouwing van
    
Husinghe ende hofstede
Samenvatting van de dissertatie van M.W.J. de Bruijn uit 1994.
Summary of Martin W.J. de Bruijn's PhD thesis
    
Husinghe ende hofstede
about the jurisdiction in real estate cases in the city of Utrecht during the Middle Ages.
Summary of Charlotte J.C. Broer's PhD thesis
     Uniek in de stad (Unique in the city)

        about the earliest history of St Paul's Abbey in Utrecht.
Van monniken en kanunniken
De monastieke traditie in Utrecht van de zevende tot het midden van de elfde eeuw.
Sporen van Cluny in de Utrechtse abdijen van Sint-Paulus
     en Sint-Laurens?

Over in invloed van de Franse kloosterhervormingsbeweging in Utrecht.
De stadswording van Utrecht
Enkele aspecten van de ontwikkeling van Utrecht tot stad aan de hand van een nieuwe publicatie.
Het zogenaamde kerkenkruis
Over de mythe van het Utrechts kerkenkruis.
De Sint-Paulusabdij en haar jurisdictie
Over de rechtspraak die er in de middeleeuwen in en door de Utrechtse Sint-Paulusabdij werd uitgeoefend.
Geschiedvervalsing door het Utrechts domkapittel
Over de vervalsingen die het Utrechts domkapittel pleegde om voor de moederkerk van Utrecht te kunnen doorgaan.
Een eerste reactie op een publicatie van R. de Kam, F. Kipp en D. Claessen.
Ontkennend antwoord op de vraag of de domtoren een machtssymbool van het domkapittel was.
Over de beperkingen van driedimensionale reconstructies van verdwenen historische bebouwing.
De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Utrecht op Wikipedia
Fouten en tegenstrijdigheden in de bekende digitale encyclopedie.

Burcht
De burcht Trecht

Over de belangrijkste middeleeuwse burcht in de Noordelijke Nederlanden.
Overzicht van de eerste kerken die er in de vroege middeleeuwen in Utrecht zijn gebouwd.
Kanttekeningen bij een Duitstalige publicatie van E.W. Oostebrink over de activiteiten van koning Dagobert I in Utrecht en het Duitse Soest.
Gesleep met oude tafelen.
Domplein revisited
Enkele kanttekeningen bij een opgravingsverslag.
Utrechts eerste kerk revisited
De Utrechtse archeologen hebben de eerste kerk teruggevonden, maar ze hebben er zelf nog geen idee van.
Vroegmiddeleeuwse munten revisited
Bij de vondst van tientallen munten in werkput XX van Van Giffen op het Domplein.
Van tempeltje tot kathedraal
Romeinse en vroegmiddeleeuwse bouwresten onder het verdwenen schip van de domkerk.
Zijn de forse funderingen onder het verdwenen schip van de domkerk negende-, tiende- of elfde-eeuws?
Over de betekenis van Bonifatius voor de Utrechtse kerk.
Reactie op een artikel van W.S. (Wolfert) van Egmond, dat impliciet kritiek op onze opvattingen levert.
Kanttekeningen bij een artikel van de Utrechtse mediëviste J.M. van Winter.
Over de relatie tussen Bonifatius en Dorestad en de behandeling van de problematiek van de kerstening en de eerste kerken in Utrecht.
De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel en haar relatie met Willibrord.
Over de situering van de oude en de nieuwe dom- of Sint-Maartenstoren.
Het bisschopshof in Utrecht.
     Bouwstenen voor een reconstructie

Over het zuidwestelijk deel van de Utrechtse burcht.
Wed 3A-9
Over een gemeenschappelijk kapittelgebouw van Sint-Salvator of Oudmunster uit het begin van de dertiende eeuw.
Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?
Gegevens over de veertiende-eeuwse Utrechtse domvicaris Bertoud Pont en zijn grafsteentje.

Omgeving
Over de ligging van de belangrijkste middeleeuwse handelswijk van de stad Utrecht.
De Oudelle
De rivierlopen door het zuidelijk deel van de Utrechtse binnenstad.
De stichting van het johannieterklooster in Utrecht
Deze stichting had niet plaats vóór 1122, zoals doorgaans wordt aangenomen, maar waarschijnlijk pas tussen 1184 en 1190.
Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties
        Een huis dat zich over twee rechtsgebieden uitstrekte.
Een claustraal huis
Over een claustraal huis van het kapittel van Sint-Jan in Utrecht.
Een dertiende-eeuws claustraal huis.


© C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn 2010-2017. - Gepubliceerd 2010; laatst bewerkt 25 oktober 2017.