Afbeelding Utrecht Droochsloot
Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

Broer en De Bruijn
Foto Mario Gibbels (DeStadUtrecht) 2013.

Wij zijn
Charlotte (Lotty) Broer en Martin de Bruijn.
Ons vak en onze passie is geschiedenis.
We doen historisch onderzoek en verzorgen publicaties,

lezingen en rondleidingen.
 
Onder de
Inhoudsopgave treft u op deze webstek ook een groot aantal historische bijdragen aan over de geschiedenis, monumenten en topografie van de stad Utrecht en haar omgeving, maar verder ook webpagina’s over rechtsgeschiedenis, Brabantse geschiedenis en genealogie.

Als bronverwijzing maken we regelmatig gebruik van koppelingen naar webpagina's en digitale publicaties. Helaas verdwijnen deze nogal eens van het internet, worden ze verplaatst of wordt de inhoud ervan gewijzigd. Vanzelfsprekend kunnen wij niet voor een en ander instaan.
Zie hiervoor ook de webpagina
► Vrijwaring.

Contactadres Charlotte J.C. Broer:
cjcbroer[at]casema[punt]nl
Contactadres Martin W.J. de Bruijn:
mwjdebruijn[at]casema[punt]nl

Belangrijk nieuws:

Utrechts eerste kerk van omstreeks 630 nagenoeg zeker getraceerd!

Op grond van de beschikbare schriftelijke en archeologische bronnen hebben we de eerste Utrechtse kerk, gebouwd omstreeks 630 door de Frankische koning Dagobert, met een grote mate van zekerheid weten te traceren op de plaats van het verdwenen schip van de domkerk. Zie de webpaginaUtrechts eerste kerk revisited.

Speciaal thema:

Op en rond het Domplein

Een belangrijk onderdeel van deze internetpresentatie vormen onze bijdragen aan de geschiedenis van Traiectum of Trecht in de Middeleeuwen. We plaatsen hierin ook kanttekeningen bij de bijdragen van andere onderzoekers en bij actuele gebeurtenissen rond het aloude centrum van Nederland, dat de laatste tijd veel belangstelling van het publiek trekt.

Enkele recent geplaatste
webpagina’s:


Voor een overzicht van alle pagina’s zie de Inhoudsopgave

►    Middeleeuwse huizen en erven in Utrecht
Een overzicht van de webpagina’s over middeleeuwse huizen en erven op deze internetpresentatie.

►    Het huis Lamparden en het vijfde claustrale huis van Sint-Marie
Een verdwenen huis aan de Walsteeg in Utrecht.

►    Het tijnsgerecht onder de Lakensnijders in Utrecht
Een middeleeuwse jurisdictie in de Choorstraat.

►    Het Wanthuis Scharlaken (Choorstraat 1-5)
Het gebouw in Utrecht waar in de dertiende en veertiende eeuw wollen lakens werden verkocht.

►    De noordzijde van de Pausdam in de Middeleeuwen

De middeleeuwse ontwikkeling van de percelen aan de noordkant van de Pausdam.

►    De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen

Grondbeheer in het middeleeuwse Utrecht aan de hand van een voorbeeld.

►    Achter de Dom 20-24 in Utrecht

Een claustraal huis en erf van de Dom.

►    De Bemuurde Weerd bij Utrecht
Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van een Utrechtse voorstad.

►    Tussen Rijn en Vecht
Beschouwingen over de rivierlopen in en rond Utrecht circa 1100.

►    Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:

        een nagenoeg ondoordringbaar moeras
Kanttekeningen bij een Engelstalig artikel van de archeologen, geologen en fysisch geografen M. van Dinter, K.M. Cohen, W.Z. Hoek, E. Stouthamer, E. Jansma en M. Middelkoop.

►    Een kamertje als kathedraal?

Kanttekeningen bij een artikel van de Utrechtse mediëviste J.M. van Winter.

Aanbieding:Omslag Eerste kerken

Vanwege het heuglijke feit dat ‘de stad Utrecht’ 8000 jaar ouder blijkt dan gedacht (zie bijvoorbeeld de berichten van 13 maart 2018 op DUIC en RTVUtrecht) nu een spectaculaire korting op vrijwel al onze nog leverbare publicaties:

Bonifatius en de kerk van Nederland (2005)
van € 10,00 voor € 2,00
van € 22,95 voor € 10,00

Rondom het Utrechts stadsrecht (2012)
van € 4,95 voor € 1,00
van € 11,95 voor € 5,00

Verdere uitgave (nog slechts enkele exemplaren):

€ 17,50

Prijzen exclusief een bijdrage in de eventuele verzendkosten.

Zie voor nadere informatie over deze publicaties en de mogelijkheid om ze met korting te bestellen de webpagina ► Uitgaven.

Verschillende van onze andere publicaties zijn inmiddels uitverkocht of indertijd verschenen in bijvoorbeeld tijdschriften die niet voor iedereen even eenvoudig te raadplegen zijn. Een aantal van deze uitgaven hebben we daarom als pdf-bestand via deze website toegankelijk gemaakt. U kunt deze publicaties openen door op de onderstreepte titelkopjes te klikken. Het betreft:

►    Leven in het jaar 1000
tentoonstelling (afbeeldingen en tekst), samenstelling Martin de Bruijn, met medewerking van Charlotte Broer, Nederlands Centrum voor Volkscultuur (Utrecht 2000)

►    Oorkonden als bron voor vrouwengeschiedenis

C.J.C. Broer, ‘Echtgenote, deelgenote, lotgenote. Over oorkonden als bron voor vrouwengeschiedenis’, in: M. Mostert e.a. (red.), Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Hilversum 1990) 147-165

►    Ontginningen in Eemland
C.J.C. Broer, ‘Ontginningen in Eemland in de Middeleeuwen’, Maandblad Oud-Utrecht 65 (1992) 20-31

►    Rechten van Sint-Paulus in Baarn
Charlotte J.C. Broer, ‘De Sint-Paulusabdij in Utrecht en haar rechten in Baarn en omgeving’, Tussen Vecht en Eem 20 (2002) 71-80

►    Het Utrechts kerkenkruis
Charlotte J.C. Broer, Het Utrechts kerkenkruis: feit of fictie? Een beoordeling in het licht van de vroege ontwikkeling van de Utrechtse kerk (Utrecht 2001)

►    Utrechts oudste kloosters
Charlotte J.C. Broer, Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus. De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw (Utrecht 2007)

►    Van tempeltje tot kathedraal
Charlotte J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. Romeinse en vroeg-middeleeuwse bebouwing onder het verdwenen schip van de Utrechtse Domkerk’, Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandse archeologie 46 (1997) nr. 4, 1-10

►    De dom van Adelbold
M.W.J. de Bruijn, ‘Tussen beeld en werkelijkheid’, Signum 10 (1998) 42-51 (n.a.v. de publicatie: A.J.J. Mekking, De dom van bisschop Adalbold II te Utrecht. De architectuur en de rol van een elfde-eeuwse bouwheer (Utrecht 1997))

►    Anachronistische begrippen
Een discussie hierover omvatte de volgende bijdragen in Signum. Tijdschrift van de contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen:
–  M.W.J. de Bruijn, ‘Het gebruik van anachronistische begrippen als eigendom en erfpacht voor de middeleeuwse rechten op onroerend goed’, Signum 8 (1996) 121-128;
–  C.M. Cappon, ‘Repliek: erfelijke pacht of erfpacht? Over de methode in de rechtsgeschiedenis’, Signum 9 (1997) 41-48;
–  M.W.J. de Bruijn, ‘Dupliek: het gebruik van anachronistische begrippen als eigendom en erfpacht voor de middeleeuwse rechten op onroerend goed’, Signum 9 (1997) 48-55.


© C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn 2010-2018. - Gepubliceerd 2010; laatst bewerkt 9 oktober 2018.