Afbeelding Utrecht Droochsloot
Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

Broer en De Bruijn
Foto Mario Gibbels (DeStadUtrecht) 2013.

Wij zijn
Charlotte (Lotty) Broer en Martin de Bruijn.
Ons vak en onze passie is geschiedenis.
We doen historisch onderzoek en verzorgen publicaties,

lezingen en rondleidingen.
 
Onder de
Inhoudsopgave treft u op deze webstek ook een groot aantal historische bijdragen aan over de geschiedenis, monumenten en topografie van de stad Utrecht en haar omgeving, maar verder ook webpagina’s over rechtsgeschiedenis, Brabantse geschiedenis en genealogie.

Als bronverwijzing maken we regelmatig gebruik van koppelingen naar webpagina's en digitale publicaties. Helaas verdwijnen deze nogal eens van het internet, worden ze verplaatst of wordt de inhoud ervan gewijzigd. Vanzelfsprekend kunnen wij niet voor een en ander instaan.
Zie hiervoor ook de webpagina
► Vrijwaring.

Contactadres Charlotte J.C. Broer:
cjcbroer[at]casema[punt]nl
Contactadres Martin W.J. de Bruijn:
mwjdebruijn[at]casema[punt]nl

Speciaal thema:

► Op en rond het Domplein

Een belangrijk onderdeel van deze internetpresentatie vormen onze bijdragen aan de geschiedenis van Traiectum of Trecht in de Middeleeuwen. We plaatsen hierin ook kanttekeningen bij de bijdragen van andere onderzoekers en bij actuele gebeurtenissen rond het aloude centrum van Nederland, dat de laatste tijd veel belangstelling van het publiek trekt.

Belangrijk nieuws:

Utrechts eerste kerk van omstreeks 630 nagenoeg zeker getraceerd!

Op grond van de beschikbare schriftelijke en archeologische bronnen hebben we de eerste Utrechtse kerk, gebouwd omstreeks 630 door de Frankische koning Dagobert, met een grote mate van zekerheid weten te traceren op de plaats van het verdwenen schip van de domkerk. Zie de webpagina Utrechts eerste kerk revisited.

Boekuitgave:

Omslag Eerste kerken
Voorzijde van de omslag van de publicatie.

De eerste kerken op het Utrechtse Domplein
Een samenhangende visie

Al bij de eerste grote opgraving op het Utrechtse Domplein in 1929 werd de vraag gesteld naar de aanwezigheid van de eerste kerken aldaar. Het resultaat bleef echter decennialang onduidelijk.

Rond Open Monumentendag 1992 werd als groot nieuws gepresenteerd dat de Heilig-Kruiskapel, die vroeger tussen de domkerk en de kerk van Sint-Salvator stond en die tot dan voor tiende-eeuws werd gehouden, wel eens ‘het Sint-Maartenskerkje van Willibrord’ van omstreeks 695 zou kunnen zijn. In de zomer van 1993 vond er een heropgraving van een deel van de kapel plaats.

Inmiddels zijn we meer dan twintig jaar verder. Er hebben sindsdien nog enkele heropgravingen plaatsgehad en er is een ondergrondse presentatie gerealiseerd.

De afgelopen decennia zijn intussen ook verschillende publicaties verschenen waarin de vragen met betrekking tot die eerste kerken werden behandeld. Daarbij traden grote verschillen van inzicht aan het licht en hadden er verschuivingen van standpunten plaats.

In deze publicatie, die ook weer op Open Monumentdag is verschenen, geven de auteurs, de historici dr. Charlotte J.C. Broer en dr. Martin W.J. de Bruijn, die zich al van meet af aan beroepshalve met de problematiek hebben beziggehouden, opnieuw een samenhangende visie op de eerste kerkenbouw in Utrecht. In het tweede deel van dit boek geven ze een overzicht van wat er de afgelopen twintig jaar over de problematiek geschreven is.

Het geheel biedt een boeiende caleidoscoop van ideeën en ontwikkelingen in het denken over de eerste kerken op het Utrechtse Domplein.

Voor de inhoudsopgave zie de webpagina Uitgaven.

De eerste kerken op het Utrechtse Domplein. Een samenhangende visie
(ISBN: 978-90-805772-6-8) telt 100 pagina’s en is voorzien van heldere schema’s, plattegronden en verschillende afbeeldingen.

De prijs bedraagt thans € 8,00 (exclusief een aandeel in eventuele verzend- of bezorgkosten, binnen Nederland, € 1,50).


U kunt het boek bij ons als auteurs bestellen. Hiervoor dient u het verschuldigde bedrag voor het boek en eventueel de verzendkosten over te maken op bankrekeningnummer 40 41 43 2 ten name van C.J.C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, onder vermelding van De eerste kerken (IBAN: NL86 INGB 0004 0414 32).

U dient er, in het geval wij u het boek dienen op te sturen of te bezorgen, op te letten dat op de overschrijving duidelijk uw naam en adres (in elk geval uw postcode en huisnummer) zijn vermeld. Handig is die gegevens even apart door te geven op het cjcbroer[at]casema[punt]nl of telefoon 030 254 19 94.
Na ontvangst van de betaling zal De eerste kerken op het Utrechtse Domplein u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Mocht u het boek willen komen afhalen, dan dient u ook even contact met ons op te nemen.

Verdere uitgaven en aanbiedingen:

Als papieren publicaties zijn door ons nog direct leverbaar, nu zelfs met kortingen van ten minste 30% op de eerder geldende prijzen:

De eerste kerken op het Utrechtse Domplein.
     Een samenhangende visie
door C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn
€ 8,00 (exclusief een aandeel in de verzend- of bezorgkosten, binnen Nederland, € 1,50)

Rondom het Utrechts stadsrecht. De gebeurtenissen in
     mei-juni 1122 in een nieuw perspectief

door C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn
€ 1,50 (exclusief een aandeel in de verzend- of bezorgkosten, binnen Nederland, € 1,50)

Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van
     de abdij van Sint-Laurens in het Oostbroek bij Utrecht

door C.J.C. Broer    
€ 16,00 (exclusief een aandeel in de verzend- of bezorgkosten, binnen Nederland, € 2,00)

Bonifatius en de kerk van Nederland
door C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn
€ 3,00 (exclusief een aandeel in de verzend- of bezorgkosten, binnen Nederland, € 1,50)

Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de
     kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort,
     sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht
door C.J.C. Broer
€ 17,50 (exclusief een aandeel in de verzend- of bezorgkosten, binnen Nederland, € 4,00)

Al deze publicaties zijn verkrijgbaar door overmaking van het verschuldigde bedrag (eventueel te vermeerderen met de verschuldigde verzendkosten) op bankrekeningnummer NL86 INGB 0004 041 432 ten name van C.J.C. Broer te Utrecht. Vermeld bij de overschrijving duidelijk uw adres of geef dit door via cjcbroer[at]casema[punt]nl.

Mocht u meerdere publicaties wensen te bestellen, waarmee het eventueel verschuldigde bedrag aan portokosten niet duidelijk is, neemt u dan even vooraf contact met ons op. Dat geldt ook, wanneer u uw bestelling in plaats van te laten toezenden of bezorgen wilt komen afhalen.


Verschillende van onze publicaties zijn inmiddels uitverkocht of indertijd verschenen in bijvoorbeeld tijdschriften die niet voor iedereen even eenvoudig te raadplegen zijn. Een aantal van deze uitgaven hebben we daarom als PDF-bestand via deze website toegankelijk gemaakt. U kunt deze publicaties openen door op de onderstreepte titelkopjes te klikken. Het betreft:

Utrechts oudste kloosters
Charlotte J.C. Broer, Utrechts oudste kloosters: van Sint-Salvator tot Sint-Paulus. De ontwikkeling van de monastieke traditie binnen de Utrechtse kerk vanaf de tijd van Willibrord tot in de twaalfde eeuw (Utrecht 2007).

Rechten van Sint-Paulus in Baarn
Charlotte J.C. Broer, ‘De Sint-Paulusabdij in Utrecht en haar rechten in Baarn en omgeving’, Tussen Vecht en Eem 20 (2002) 71-80.

Het Utrechts kerkenkruis
C.J.C. Broer, Het Utrechts kerkenkruis: feit of fictie? Een beoordeling in het licht van de vroege ontwikkeling van de Utrechtse kerk (Utrecht 2001).

Leven in het jaar 1000
tentoonstelling (afbeeldingen en tekst), samenstelling Martin de Bruijn, met medewerking van Charlotte Broer, Nederlands Centrum voor Volkscultuur (Utrecht 2000).

De dom van Adelbold
M.W.J. de Bruijn, ‘Tussen beeld en werkelijkheid’, Signum 10 (1998) 42-51
(n.a.v. de publicatie: A.J.J. Mekking, De dom van bisschop Adalbold II te Utrecht. De architectuur en de rol van een elfde-eeuwse bouwheer (Utrecht 1997)).

Van tempeltje tot kathedraal
Charlotte J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal. Romeinse en vroeg-middeleeuwse bebouwing onder het verdwenen schip van de Utrechtse Domkerk’, in: Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandse archeologie 46 (1997) nr. 4, 1-10.

Anachronistische begrippen
Een discussie hierover omvatte de volgende bijdragen in Signum. Tijdschrift van de contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen:
–  M.W.J. de Bruijn, ‘Het gebruik van anachronistische begrippen als eigendom en erfpacht voor de middeleeuwse rechten op onroerend goed’, Signum 8 (1996) 121-128;
–  C.M. Cappon, ‘Repliek: erfelijke pacht of erfpacht? Over de methode in de rechtsgeschiedenis’, Signum 9 (1997) 41-48;
–  M.W.J. de Bruijn, ‘Dupliek: het gebruik van anachronistische begrippen als eigendom en erfpacht voor de middeleeuwse rechten op onroerend goed’, Signum 9 (1997) 48-55.

Ontginningen in Eemland
C.J.C. Broer, ‘Ontginningen in Eemland in de Middeleeuwen’, in: Maandblad Oud-Utrecht 65 (1992) 20-31.

Oorkonden als bron voor vrouwengeschiedenis
C.J.C. Broer, ‘Echtgenote, deelgenote, lotgenote. Over oorkonden als bron voor vrouwengeschiedenis’, in: M. Mostert e.a. (red.), Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Hilversum 1990) 147-165.

Nieuwe webpagina's:

De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen
Grondbeheer in het middeleeuwse Utrecht aan de hand van een voorbeeld.

Achter de Dom 20-24 in Utrecht

Een claustraal huis en erf van de Dom.

De Bemuurde Weerd bij Utrecht
Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van een Utrechtse voorstad.

Tussen Rijn en Vecht
Beschouwingen over de rivierlopen in en rond Utrecht circa 1100.

Algemene samenvatting en slotbeschouwing van
     Husinghe ende hofstede
Samenvatting en conclusies van de dissertatie van M.W.J. de Bruijn uit 1994.

Nieuwe theorieën over de rivierlopen in en rond Utrecht:

     een nagenoeg ondoordringbaar moeras
Kanttekeningen bij een Engelstalig artikel van de archeologen, geologen en fysisch geografen M. van Dinter, K.M. Cohen, W.Z. Hoek, E. Stouthamer, E. Jansma en M. Middelkoop.

Een huiskamertje als kathedraal?

Kanttekeningen bij een Engelstalig artikel van de Utrechtse mediëviste J.M. van Winter.

Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20 in Utrecht
Een dertiende-eeuws claustraal huis.

Utrecht en het Duitse Soest

Kanttekeningen bij een Duitstalige publicatie van E.W. Oostebrink.

Stedelijke erfpacht historisch bezien
Over de geschiedenis van de erfpacht in Nederland.

Schôon en lillek. De teloorgang van een Tilburgs
     wevershuis
De afbraak van een beschermd monument.

Bertoldus Ponc of Bertoldus Pont?
Gegevens over de veertiende-eeuwse Utrechtse domvicaris Bertoud Pont en zijn grafsteentje.

Kanttekeningen bij de uitgave Bonifatius in Dorestad.
     De evangeliebrenger van de Lage Landen - 716

Over de relatie tussen Bonifatius en Dorestad en de behandeling van de problematiek van de kerstening en de eerste kerken in Utrecht.

De eerste Utrechtse bisschoppen

Over de eerste bisschoppen die in Utrecht gevestigd waren.

Utrecht, Dorestad en hun bisschoppen

De verhouding tussen Utrecht, Dorestad en hun bisschoppen.

Vroegmiddeleeuwse munten revisited

Bij de vondst van tientallen munten in werkput XIX van Van Giffen op het Domplein.

Domplein revisited
Enkele kanttekeningen bij een opgravingsverslag.

Utrechts eerste kerk revisited
De Utrechtse archeologen hebben nagenoeg zeker de eerste Utrechtse kerk teruggevonden, maar ze hebben er zelf nog geen idee van.

PR1 en PR2 revisited
Zijn de zware keienfunderingen onder het verdwenen schip van de domkerk Romaans of Pre-Romaans?

‘Meerhoven’ in de Late Middeleeuwen

Het grondgebied en de bewoners van een Eindhovense stadswijk in de veertiende en vijftiende eeuw.

De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Utrecht
     op  Wikipedia

Fouten en tegenstrijdigheden in de bekende digitale encyclopedie.

Lekkerkerkse families I

De familie Van der Graaf.
Lekkerkerkse families II
De familie Roest.
Lekkerkerkse families III
De familie Broer.

Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties

Een huis dat zich over twee rechtsgebieden uitstrekte.

De stichting van het johannieterklooster in Utrecht

Deze stichting had niet plaats vóór 1122, zoals doorgaans wordt aangenomen, maar waarschijnlijk pas tussen 1184 en 1190.

Maarten van Rossem en de geschiedwetenschap

Over de vraag of geschiedenis een wetenschap is.

De domtoren als ‘statement’. Bestrijding van een nieuwe
     mythe

Over de vraag of de domtoren een machtssymbool van het domkapittel was.

De stadswording van Utrecht

Kanttekeningen bij een gedeeltelijk onjuiste voorstelling van de stadswording van Utrecht in een recent artikel.

De Oudelle
De rivierlopen door het zuidelijk deel van de Utrechtse binnenstad.


© C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn 2010-2018. - Gepubliceerd 2010; laatst bewerkt 19 februari 2018.